Strategi för romsk inkludering 2012-2032

Den 16 februari 2012 beslutade regeringen om en strategi för romsk inkludering åren 2012 till 2032. I strategin ingår en satsning med 46 miljoner kronor åren 2012 till 2015 utöver de ordinarie medel som finns för de nationella minoriteterna.

Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. De då tjugoåriga romernas rättigheter bör tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som rättigheterna för tjugoåringarna i den övriga befolkningen. Målgruppen är framför allt de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering. Kvinnor och barn är särskilt prioriterade.

För att åstadkomma genomgripande förändringar i romers livsvillkor krävs det att myndigheter och kommuner är delaktiga och tar ett tydligt och aktivt ansvar. Romer måste ha inflytande över strategin och vara delaktiga i genomförandet.

Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering. Det innebär att fokus inte ligger på tillfälliga projektmedel utan på att romer liksom alla andra har rätt att komma i åtnjutande av mänskliga rättigheter som rätten till utbildning, arbete etc. Mänskliga rättigheter gäller alltid för individer, inte grupper.

Strategin omfattar sex samhällsområden:

  • Utbildning
  • Arbete
  • Bostad
  • Hälsa, social omsorg och trygghet
  • Kultur och språk
  • Civilsamhällets organisering.

För att driva på så att målet om likvärdiga möjligheter för romer och icke-romer nås är det viktigt med en återkommande uppföljning på de sex områdena. Utgångspunkten för uppföljningen blir i första hand sådana mål som riksdagen har satt upp sedan tidigare för alla i Sverige, till exempel att alla elever ska ges förutsättningar att uppnå de nationella målen i skolan. Arbetet med strategin bör redovisas till riksdagen årligen i budgetpropositionen.

Fem pilotkommuner ska bedriva utvecklingsarbete 2012-2015 i samarbete med berörda myndigheter och romer. Tanken är att ta fram goda exempel på arbetssätt som kan spridas över landet.

Ett antal satsningar i strategin planeras på nationell nivå, utan särskild koppling till pilotkommunerna.

Ett arbete har påbörjats inom Regeringskansliet för att utarbeta en vitbok om övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet. Att regeringen på så sätt uppmärksammar och tar avstånd från de historiska övergreppen beskrivs av flera av dem som varit utsatta som ett viktigt erkännande.

År 2012 är det 500 år sedan romernas ankomst till Sverige först noterades, i Stockholms stads tänkebok. Med anledning av 500-årsjubileet har regeringen givit ett uppdrag till Kulturrådet att arrangera ett möte den 12 mars.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.