Detta gäller utanför förvaltningsområdena

Lättläst version av sidan

Rättigheterna för samiska, meänkieli och finska är förstärkta i de så kallade förvaltningsområdena men man får inte glömma bort att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och att alla de fem nationella minoriteterna har rättigheter.

Gemensamt för alla kommuner är att man ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Minoritetsspråken är dessutom skyddade i två lagar, i språklagen som kom i juli 2009 och nu i den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
 

I lagarna står det uttryckligen att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Det kan ske på olika sätt och till stor del handlar det om att möta kraven från minoriteternas sida.
Ingår inte din kommun i förvaltningsområdet? Lagen gäller ändå och här är kraven som ställs:

 1. Förvaltningsmyndigheterna ska när det behövs på ett lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt lagen. Informationen kan ske på svenska och/eller på minoritetsspråket. För att den enskilde ska kunna hävda sina rättigheter måste han eller hon veta vilka de är. Därför måste personalen vara insatt i lagstiftningen.
 2. Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. Samråd är viktigt eftersom det innebär en bekräftelse av minoriteternas närvaro på orten och även en möjlighet till delaktighet när politiken på lokal nivå utformas.
 3. Det allmänna har ett särskilt ansvar att främja och skydda de nationella minoritetsspråken och se till att kulturen kan behållas och utvecklas. Åter igen är det viktigt att se till att personalen har kunskap om lagen. Kommunala handlingsplaner och policydokument för tvåspråkighet är bra verktyg. Minoriteterna ska också ges möjligheter att lära sig eller bevara sitt språk, särskilt viktigt är det för barn.
 4. Finns det personal som behärskar finska, meänkieli eller samiska så har den enskilde rätt att använda sitt språk vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden där den enskilde är part.
 5. Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där det behövs i enskildas kontakter med myndigheter.
 6. Förvaltningsmyndigheterna har rätt att bestämma tider och särskilda platser för att ta emot den som talar finska, meänkieli eller samiska. Myndigheten får också ha särskilda telefontider. Det är viktigt att det framgår tydligt vart de nationella minoriteterna ska vända sig för att nyttja sina rättigheter.
 7. Om det finns personal inom äldreomsorgen som behärskar finska, meänkieli eller samiska så ska man erbjuda service och omvårdnad på språken.
 8. Enskilda har alltid rätt att använda finska och samiska i skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Det finns åtgärder som kan förbättra arbetet med de nationella minoriteterna och hjälpa myndigheten att leva upp till den nya lagen. Här är några råd:

 1. Ta fram en handlingsplan i samråd med de nationella minoriteterna för hur man ska arbeta med de nationella minoriteterna.
 2. Informera anställda om ramkonventionen, minoritetsspråkskonventionen och den nationella lagstiftningen som rör de nationella minoriteterna.
 3. Sametinget har utarbetat en handbok i metodstöd för kommuner och myndigheter i arbetet med att använda samiskan som offentligt språk. Handboken ger konkreta verktyg för språkarbetet. Målet är att öka språkkompetensen hos personalen men också att öka allmänhetens användning av samiska.
 4. Regeringen har bedömt att det behövs statliga informations- och kompetenshöjande insatser. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget ansvarar för dem. Även Sveriges kommuner och landsting, SKL, har ett ansvar för att öka kunskaperna. Ta reda på hur ni omfattas av insatsen och kom med egna önskemål till Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.
 5. Finns det ett samråd mellan kommunen och de nationella minoriteterna när man ska fatta beslut som rör grupperna? Samrådsorgan för minoritetsfrågor bör inrättas på olika nivåer där de nationella minoriteterna finns företrädda. Särskilt viktigt är det i områden som förskola, skola, ungdomsfrågor, äldreomsorg och kulturverksamhet.
 6. Om en kommun vill ansluta sig till förvaltningsområdet som ger förstärkt rätt för samiska, finska eller meänkieli kan man ansöka om det hos regeringen.
 7. Ta reda på om ni har anställda som är kunniga i samiska, finska och meänkieli. Om inte, tänk på det vid nästa rekrytering.
 8. Arrangera informationsträffar för de nationella minoriteterna. Tänk på att minoriteternas egna organisationer kan vara en bra resurs för att nå ut med riktad information.
 9. Modersmålsundervisningen omfattas inte av den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk men det kan ändå påpekas att särskilda generösare regler gäller för de nationella minoriteterna enligt grundskoleförordningen. Modersmålsundervisning i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska ska erbjudas även om det inte är elevens dagliga språk i hemmet. Det finns inget krav på att det måste vara ett visst antal elever.
Sidan uppdaterad 2018-11-14

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?