2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige

Redan 1990 ratificerade Sverige FN:s Barnkonvention. 2020, nästan 30 år senare kommer Barnkonventionen bli lag i Sverige. I lagen betonas särskilt rättigheterna för barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning.

Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion”, är ordalydelsen i artikel 30 i Barnkonventionen.  

Lagen, som kallas Barnrättslagen, kommer skrivas in i svensk lag från den 1 januari 2020.  Alla barns lika värde är ett viktigt utgångsläge i barnkonventionen. De rättigheter som barn har enligt barnkonventionen gäller alla barn i Sverige inklusive barn som tillhör en nationell minoritet och urbefolkning.

Enligt Li Melander, jurist på Barnombudsmannen, vet Barnombudsmannen att barn från minoriteter och urbefolkningar utsätts för diskriminering och fördomar i Sverige. Exempelvis har Barnombudsmannen mött barn ur minoritetsbefolkningar som berättat att de inte fått lära sig sina föräldrars språk. Minoritetsgruppers egna ungdomsorganisationer har också framfört att de upplever diskriminering och fördomar som gör att många barn döljer sin minoritetsstatus. Om den nya lagen kommer kunna skapa förändring återstår att se.

En utredning som tittar på om svenska lagar är tillräckliga utifrån barnkonventionen pågår. Det kan även komma att ske justeringar i andra lagar framöver, berättar Barnombudsmannen. När barnkonventionen blir lag kommer även domstolar att få bedöma hur de ser på Barnkonventionen, och om det kommer att finnas möjlighet till exempelvis ersättning om rättigheter kränks. Barnombudsmannen hoppas att Barnrättslagen kommer att ge en större möjlighet att, på ett likvärdigt sätt, pröva barns tillgång till sina rättigheter i domstol.

Exakt vilja konkreta konsekvenser den nya lagen kommer att få återstår alltså att se, förtydligar Li Melander. Men för att barnrättslagen ska få genomslag i praktiken vilar nu ett stort ansvar på dem som jobbar med och möter barn att förbereda sig inför den nya lagen.
- De som arbetar med barn, eller tar beslut som påverkar barn, behöver se över hur de följer Barnkonventionen och hur de tar arbetet vidare. Det räcker inte att känna till att Barnkonventionen finns, man måste säkerställa att man följer lagen, säger Li Melander.

Li Melander berättar också att barns rättigheter får en starkare ställning juridiskt när Barnkonventionen blir lag.
- Den nya lagen kommer att stärka barn som rättighetsbärare. En lag kan direkt tillämpas av domstolar och myndigheter och går före förordningar och myndighetsföreskrifter.

För att underlätta omställningen har Barnombudsmannen tagit fram olika hjälpmedel för myndigheter, kommuner, landsting och regioner för att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån Barnkonventionen. Satsningen, ”Barnrätt i praktiken”, är ett kunskapslyft som ska pågå mellan 2017 – 2019.

Barnombudsmannen har också nyligen tagit fram en webbportal, minarattigheter.se, med information och lektionsupplägg om barns rättigheter. Dessa ska hjälpa barn och pedagoger att få ökad kunskap. På portalen finns en sektion som är riktad till pedagoger och en sektion som är riktad särskilt till barn. Barnsektionen är dessutom åldersindelad. Varje åldersgrupp kan på så sätt tillgodogöra sig svår kunskap på sin nivå.

Barnombudsmannen har även tagit fram olika webbseminarier som behandlar barnkonventionen ur olika perspektiv, ett handlar särskilt om barnkonventionen som lag.
- Sverige är generellt sett ett bra land att växa upp i men skillnaderna mellan barn kan vara stora, säger Li Melander. Det är för barn i utsatta situationer som barnrättslagen kommer att göra störst skillnad.

Barnombudsmannen ser väldigt positivt på att barns rättigheter i Sverige stärks genom att barnkonventionen blir lag och ser redan i dag att många förbereder sig inför att lagen ska träda i kraft.

PETRA KAHN

Sidan uppdaterad 2019-02-19