Innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser till lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt om statsbidrag till kommuner och landsting för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen.

Uppföljningsansvar

2 § Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
   Första stycket gäller inte sådan uppföljning som omfattas av 3 §. Förordning (2010:196).

3 § Sametinget ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och samiska.

Frivillig anslutning till förvaltningsområde

4 § Anmälningar enligt 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk prövas av regeringen årligen. En sådan anmälan ska ha kommit in till Regeringskansliet senast den 1 april.
   Vid prövningen av om en kommun efter anmälan ska få ingå i ett förvaltningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som ska visa att ett sådant intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen. Förordning (2010:1991).

Statsbidrag till kommuner och landsting

5 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till de kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska enligt 6 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

6 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län. Förordning (2011:1530).

7 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, också till den kommun som regeringen med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beslutat ska få ingå i ett förvaltningsområde.
   Vilka kommuner som ingår i ett sådant förvaltningsområde framgår av bilagan till denna förordning. Förordning (2010:196).

8 § Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och landstinget med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.
   Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli respektive samiska.

9 § Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 1 november året innan bidraget betalas ut.
   En kommun med
   – mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,
   – upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,
   – upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,
   – upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och
   – 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp.
   En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor. Förordning (2011:1530).

10 § Statsbidraget till ett landsting är 250 000 kronor. Förordning (2010:196).

10 a § Statsbidraget enligt 9 § får sättas ned om kommunen inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår.
   Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst det belopp som inte har förbrukats. Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen visar att medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast följande års statsbidrag. Förordning (2011:1530).

11 § Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands län, Norrbottens län och Västerbottens län. Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga kommuner och landsting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår. Förordning (2011:1530).

12 § En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts. Redovisningen ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget.

Bemyndigande

13 § Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela ytterligare föreskrifter om redovisning enligt 12 § och föreskrifter om verkställighet av 10 a §. Förordning (2011:1530).

Överklagande

14 § Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt denna förordning får inte överklagas. Inte heller beslut av Sametinget enligt denna förordning får överklagas.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2010:196
1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.
2. Statsbidrag för bidragsåret 2010 till landstinget i Västra Götalands län och de kommuner som anges i bilagan till förordningen ska betalas ut senast den 1 juli 2010.
2010:1991
1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.
2. Statsbidrag till följd av denna förordning för bidragsåret 2011 till landstinget i Gävleborgs län, Göteborgs kommun, Hofors kommun, Kalix kommun, Skinnskattebergs kommun, Sundbybergs kommun och Umeå kommun, ska betalas ut senast den 1 april 2011.
2011:1530
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. De nya bestämmelserna i 10 a § tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som betalas ut för bidragsåret 2013.

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde

Bilaga /Upphör att gälla U:2013-02-01/

Kommun         Förvaltningsområde
Borås kommun Finska
Dorotea kommun Samiska
Gävle kommun Finska
Göteborgs kommun Finska
Hofors kommun Finska
Hällefors kommun Finska
Kalix kommun Finska och meänkieli
Karlskoga kommun Finska
Krokoms kommun Samiska
Lindesbergs kommun Finska
Norrköpings kommun Finska
Norrtälje kommun Finska

Skinnskattebergs kommun Finska

Skövde kommun      Finska
Sundbybergs kommun Finska
Surahammars kommun Finska
Trollhättans kommun Finska
Umeå kommun Finska
Västerås kommun Finska
Förordning (2011:1530).

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde

Bilaga /Träder i kraft I:2013-02-01/

Kommun         Förvaltningsområde
Borlänge kommun Finska
Borås kommun Finska
Dorotea kommun Samiska
Enköpings kommun Finska
Finspångs kommun Finska
Gävle kommun Finska
Göteborgs kommun Finska
Hofors kommun Finska
Hällefors kommun Finska
Kalix kommun Finska och meänkieli
Karlskoga kommun Finska
Krokoms kommun Samiska
Lindesbergs kommun Finska
Luleå kommun Finska
Motala kommun Finska
Norrköpings kommun Finska
Norrtälje kommun Finska
Sandvikens kommun Finska

Skinnskattebergs kommun Finska

Skövde kommun      Finska
Sundbybergs kommun Finska
Surahammars kommun Finska
Trollhättans kommun Finska
Uddevalla kommun Finska
Umeå kommun Finska
Västerås kommun Finska
Örebro kommun Finska
Förordning (2012:997).
SFS 2009:1299

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2009-11-26

Först inlagd:
2009-12-08

Senast ändrad:
2013-01-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2012:997