Artiklar
Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivfoto: Johan Jeppsson

Äldreomsorg för minoriteter granskad i årsrapport

I den årliga rapporten, som nu lämnas till regeringen, konstaterar Länsstyrelsen och Sametinget att modellen med särskilda förvaltningsområden för samiska, finska och meänkieli är en framgångsfaktor när det gäller service och omvårdnad inom äldreomsorgen på nationella minoritetsspråk.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har i uppdrag att följa upp hur kommuner landsting/regioner och myndigheter följer lagen om de nationella minoriteternas rättigheter.

I dagsläget ingår sammanlagt 75 kommuner och 14 landsting eller regioner i något av förvaltningsområdena som finns för samiska, finska och meänkieli. Där har kommuner, landsting/regioner och myndigheter ett utökat ansvar att erbjuda service på minoritetsspråken. Årets rapport till regeringen har fokuserat på hur äldreomsorg för de nationella minoriteterna fungerar i praktiken.

– Vi ser att modellen med förvaltningsområden är en framgångsfaktor när det gäller den enskildes rätt till service och äldreomsorg på finska, meänkieli respektive samiska. Samtidigt behöver kunskap spridas om hur situationen ser ut för äldre romer och judar, eftersom de saknar de särskilda rättigheter som finns inom förvaltningsområdena, säger Katarina Popovic, utvecklingsledare på länsstyrelsen i Stockholm, i ett pressmeddelande.

– Synpunkter från de nationella minoriteterna själva är ett viktigt komplement till bilden av hur exempelvis äldreomsorgen verkligen fungerar. Den kan i vissa fall skilja sig betydligt från den bild som kommunerna själva ger, säger Aina Negga, enhetschef på Sametinget.

I årsrapporten påpekar också Länsstyrelsen och Sametinget vikten av att kommunerna i ett förvaltningsområde ser till att personal inom äldreomsorgen har tillräckliga kunskaper om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.
– I vår undersökning kan vi konstatera att det är flera av de äldre och deras anhöriga som uttrycker känslor av otrygghet, rädsla och utsatthet i fråga om hur service och omvårdnad inom äldreomsorgen fungerar, säger Aina Negga.

Enligt lagen ska förvaltningsmyndigheter ge nationella minoriteter möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna. Varje år fördelas ett statsbidrag till de organisationer som företräder nationella minoriteter.
– Det civila samhällets organisationer spelar en stor roll som stöd för äldre inom de nationella minoriteterna. Vi föreslår till regeringen att regelverket för fördelningen av statsbidraget till nationella minoriteters organisationer förbättras och att stödet dessutom ökas, säger Katarina Popovic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2018-11-23