Kommunbesök inom arbetet med nulägesbeskrivningen

Under januari och februari är Arbetsförmedlingen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Skolverket ute i fem kommuner och genomför intervjuer med romer.
Syftet med intervjuerna är att få en uppdaterad bild av vilka hinder och möjligheter som finns för romers rättigheter i kommunerna. Det är Länsstyrelsen i Stockholm som samordnar besöken. 

Länsstyrelsen i Stockholm har i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och romska sakkunniga att ta fram en nulägesbeskrivning i de kommuner som under 2012-2017 beviljats statsbidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på lokal nivå. Rapport ska fungera som en uppdatering av den nulägesbeskrivningen som lämnades till Regeringskansliet 2014, läs rapporten här. Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 15 oktober 2018. 
 
Under hösten 2017 har en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från samverkande myndigheter och romska sakkunniga kontinuerligt träffats för att dra upp riktlinjer för nulägesbeskrivningen. Under mötena har arbetsgruppen bland annat diskuterat nulägesbeskrivningens metod, myndigheternas frågeställningar och olika begrepp. 
 
Arbetsgruppen har kommit fram till att nulägesbeskrivningen ska bygga på enkäter som skickas ut till förvaltningar och rektorer i tio kommuner (tidigare pilotkommuner och nuvarande utvecklingskommuner). Kompletterande intervjuer med romer genomförs i tre tidigare pilotkommuner; Göteborg, Linköping och Helsingborg samt två nuvarande utvecklingskommuner; Gävle och Haninge. Att det är just dessa kommuner som valts ut för intervjuer med romer beror på geografisk spridning, olika inriktningar på arbetet och att det finns olika romska grupper i kommunerna. 
 
Myndigheterna skickar ut enkäter till kommunerna under november-februari. Intervjuer med romer i de fem kommunerna genomförs i januari och februari. 
 
Lokala romska samordnare hjälper till med det praktiska i kommunerna där intervjuer med romer görs. Alltifrån att förankra uppdraget bland romerna i kommunen, hitta intervjupersoner till att boka lokal och fika. Abedin Denaj är lokal samordnare i Gävle. Han är positiv till att myndigheterna gör intervjuer med romer i Gävle.
- Det är bra att myndigheterna har valt att göra intervjuer med romer i Gävle. Eftersom Gävle är en utvecklingskommun så är det intressant att få en nulägesbild av hur situationen ser ut och vilka konkreta hinder och möjligheter finns för romers rättigheter, säger han. 
 
Ulla Perman arbetar på Arbetsförmedlingen och är samordnare för myndighetens regeringsuppdrag för romsk inkludering. Hon är också med och genomför intervjuer med romer i kommunerna
- För Arbetsförmedlingen är det här en unik chans att få träffa romer och ta del av deras berättelser och erfarenheter från arbetsmarknaden. Att ha ett arbete och kunna försörja sig själv är en grundläggande mänsklig rättighet och otroligt viktigt för att må bra. Vi har fått höra både vad som är framgångsrikt och vad som inte alls fungerar, mycket matnyttigt och konkret för oss att ta med hem.  Alla som vi intervjuat har varit generösa med både personliga erfarenheter men också en vilja att se framåt och arbeta för bättre lösningar, säger hon. 
 
Minoritet.se kommer att återkomma med mer information om arbetet med nulägesbeskrivningen.
 
MIRELLE GYLLENBÄCK

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2018-04-18