Sökes: Deltagare till romsk samrådsgrupp

Region Stockholm söker romska representanter till regionens romska samrådsgrupp.

Samrådsgruppen ska medverka till att ge de nationella minoriteterna möjlighet till delaktighet, att framföra behov och önskemål samt att påverka regionens verksamhet. Att tillvarata kunnandet, kulturkompetensen och upplevelser hos nationella minoritetsgrupper är viktigt för att nå framgång i regionens arbete med de nationella minoriteterna. Arbetet är i linje med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det skriver Region Stockholm i informationen kring samrådsgruppen.

Deltagarna i samrådsgruppen ska ha erfarenhet av och/eller sakkunskap om hälsa, kultur, språk och diskriminering samt ett personligt engagemang för frågorna.

Regionen ser gärna att samrådsgruppens deltagare består av både äldre/yngre, kvinnor/män/hen och personer med bred kompetens, så att regionen får information som representerar hela gruppen och som de själva har intresse av att föra fram i dialog. Samrådsgruppen kommer att bestå av maximalt 7 personer.

Samrådets uppdrag

  • identifiera behov som finns i de olika romska grupperna
  • bidra med synpunkter och förslag på kommunikationsinsatser såsom produktion av tryckt eller digitalt material och evenemang där insatser riktas mot den romska gruppen
  • sprida information och kommunikation
  • bidra med kunskap och insikter gällande regionens verksamhet och uppdrag

Samrådsgruppen kommer att ha möten 2-3 gånger per år under år 2019. För dessa möten utgår mötesarvode, för närvarande 650 kronor per möte. Region Stockholm inte har möjlighet att ersätta resekostnader för deltagande i samråd. Endast sammanträde vid vilka protokoll eller minnesanteckningar förs berättigar till ersättning. Mötesspråket på samråden är svenska.

För att kunna nomineras behöver personen:

  • vara folkbokförd i Region Stockholm
  • acceptera nomineringen alternativt göra en egen nominering
  • ha möjlighet att fysiskt delta i samrådsmöten på kvällstid, 3-4 ggr per år, 2 timmar per möte
  • ha möjlighet att bidra konstruktivt i samrådsfrågor och ta del av material mellan samrådsmöten
  • ha möjlighet att kommunicera med Regionledningskontoret mellan samrådsmöten brevledes eller per mail

Vänligen skicka in följande information på den person som nomineras:

1. Namn på personen som rekommenderas

2. Motivering till varför personen är lämplig (max en halv A4).

3. Kontaktuppgifter till personen som rekommenderas.
 

Skicka nomineringen till e-postadress: nationellaminoriteter@sll.se senast den 12 maj 2019.

Alla romer får föreslå en person så sprid gärna informationen. Vänligen observera att nomineringar är offentliga handlingar.

Efter nomineringstidens slut sammanställer Regionledningskontoret inkomna nomineringar för att därefter besluta om deltagare utifrån uppställda kriterier. Beslutet om deltagare i samrådsgruppen baseras på kriterierna erfarenhet och sakkunskap om hälsa, kultur, språk och diskriminering samt det personliga engagemanget för frågorna. Inkomna nomineringar kommer att hanteras utifrån eventuella intressekonflikter för att minimera risken för jäv.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-04-16