Sverigefinska Riksförbundet: "Minoritetslagen bör innehålla sanktioner"

Sverigefinska Riksförbundet ser positivt på den senaste tidens utveckling på det minoritetspolitiska området men poängterar att det är av yttersta vikt att utvecklingen fortsätter i minst lika rask takt.

Förbundet höll förbundskongress i början av månaden. I en resolution skriver förbundet bland annat att Sverige måste hörsamma Europarådets kritik rörande brister i uppfyllandet av konventionerna om skydd för de nationella minoriteterna. "Kommuner måste börja ta sitt ansvar. Det finska språket i Sverige måste bevaras, revitaliseras och tillförsäkras möjligheten att utvecklas till ett kulturbärande språk i Sverige."

Deltagarna vid SFRF:s förbundskongress 2019 ville särskilt framhålla följande åtgärder som önskvärda steg på vägen mot en tillfredsställande situation för den sverigefinska nationella minoriteten:

• De nationella minoriteternas rättigheter att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur bör grundlagsskyddas.
• Minoritetslagens (lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk) bestämmelser som idag gäller för förvaltningsområden bör göras rikstäckande. Sverigefinnars rättigheter bör inte få vara beroende av i vilken kommun individen är bosatt.
• Minoritetslagen bör innehålla sanktioner, för att kommuner ska kunna hållas ansvariga och för att den nationella minoriteten bättre ska kunna tillvarata sina rättigheter.
• Utredningen Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (SOU 2017:91) lämnades in hösten 2017. Handläggningen av denna behöver prioriteras och lagförslag bör skyndsamt tas fram.
• De nationella minoriteternas rättigheter bör i än större utsträckning föras in i lagar som socialtjänstlagen, skollagen o.s.v., för att tillförsäkra rättigheternas synlighet och förverkligande.
• Ytterligare åtgärder bör vidtas för att synliggöra sverigefinnarnas och de andra nationella minoriteternas historia i Sverige för att öka förståelsen för och kunskapen om de nationella minoriteterna.
• Språkcentrum för finska bör etableras på mer än en plats i landet, med hänsyn till den sverigefinska nationella minoritetens storlek och geografiska spridning.
• Ökad tydlighet kring fördelningsprinciperna som tillämpas i kommuner och regioner vid utdelningen av kulturanslag bör uppnås. Det bör vid fördelningen tas hänsyn till den sverigefinska nationella minoritetens storlek och behovet av revitalisering av finska språket och den sverigefinska kulturen.
• Regioner och landsting bör utreda möjligheterna att kartlägga sina finskspråkiga resurser för att kunna informera om tillgången till finsktalande personal och kunna hänvisa till hur och var man kan få den hjälp man har rätt till på sitt minoritetsspråk.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-06-24