Dan Olofsson och Lennart Blecher presenterade sin donation i Malmö synagoga vid en ceremoni den 20 juni. Foto: Fredrik Sieradzki

En injektion av hopp för judiskt liv i Malmöregionen

Malmö kommun ämnar satsa på att fördjupa samarbetet med judiska församlingen, dels vill man stärka den judiska gruppen som nationell minoritet, dels vill kommunen öka arbetet mot antisemitism. Samtidigt har judiska församlingen fått en privat donation på sammanlagt 40 miljoner kronor. 

Den 17 juni var en glädjens och hoppets dag i judiska församlingen i Malmö. Då tillkännagav den Malmöbaserade företagsbyggaren Dan Olofsson och affärsmannen Lennart Blecher att de tillsammans ämnar donera sammanlagt 40 miljoner kronor över tio år till församlingen. 
Samma dag tog kommunstyrelsen beslut om ett fördjupat och breddat partnerskap med Judiska Församlingen Malmö, som man hoppas ska leda till något långsiktigt positivt för stadens judiska befolkning.

Antisemitismen i Malmö har varit ett problem för judiska församlingens i åratal. Den har bidragit stort till att medlemsantalet minskat då många judar valt att flytta från staden. För bara 20 år sedan hade församlingen närmare 900 medlemmar. Idag är man nere på cirka 380 medlemmar över 18 år. Behovet av att satsa en stor del av budgeten på säkerhetsåtgärder och det vikande medlemsantalet har kraftigt försämrat församlingens ekonomi.

Sedan några har Malmö kommunen haft ett samarbete med Judiska församlingen som bland annat inneburit att kommunen finansierar ett judiskt informationscenter och församlingens synagoga-visningar för framför allt grundskole- och gymnasieklasser. 2016 erbjöd judiska församlingen och det sociala företaget Xenofilia Malmös högstadie- och gymnasielärare ett pedagogiskt program kring antisemitism med namnet Minnenas Arv. Utbildningen var uppskattad men alldeles för litet skolpersonal deltog i programmet. De som deltog var dock överlag väldigt nöjda.

Kommunstyrelsen i Malmö vill nu lyckas bättre genom att satsa på ett fördjupat och breddat partnerskap med judiska församlingen. Grundskoleförvaltningen, fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen i samråd med judiska församlingen ska nu ta fram ett förslag på ett så kallat idéburet offentligt partnerskap mellan staden och församlingen. Idéburet offentligt partnerskap, förkortat IOP, är samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn, där man samarbetar för att gemensamt förstå och lösa ett samhällsproblem.

Förslaget som ska vara framlagt senast i november i år ska innebära en rejäl förstärkning och förankring av arbetet mot antisemitism i Malmös skolor för att få en långsiktigt positiv påverkan på elevers och föräldrars värderingar och attityder. Judiska Församlingen önskar att detta även ska omfatta information till barnens föräldrar.

IOP:n ska även omfatta en uppdatering av kommunens program för den nationella minoriteten judar. Kommunen vill satsa ännu mer på judisk kultur och identitet i Malmö, genom bland annat stöd till språkutbildningar, idrottsverksamhet och koloniverksamhet.

Programmet omfattar även:  

- Vidareutveckling av det judiska informationscentret och dess uppsökande verksamhet.

- Förverkligandet av ett judiskt utbildningscenter i Malmö synagoga.

- Stöd till att initiera och genomföra flera kulturarrangemang som knyter an till det judiska kulturarvet och idétraditionen.

- Samarbete kring den internationella konferensen för hågkomsten av Förintelsen, som Malmö kommer vara värd för i oktober 2020.

Malmö stad har även fattat beslut att stödja den judisk-muslimska dialogföreningen Amanahs verksamhet ute i skolorna i Malmö, som leds av en rabbin och en imam och som syftar till att öka tilliten och förståelsen mellan Malmöbor.

Malmö stad och Judiska församlingen vill också gemensamt verka för att det aviserade statliga museum om Förintelsens överlevare, ska förläggas i Malmö.

IT-entreprenören Dan Olofsson har varit engagerad i den judiska församlingens problem en längre tid. Hans vän, affärsmannen, Lennart Blecher är själv uppvuxen i den judiska församlingen i Malmö, men bor sedan många år i Schweiz. Bägge ansåg att det var dags att göra något substantiellt för att behålla judiskt liv i Malmö.
Det oerhörda håller på att hända. Inom ett decennium kan det vara så att Malmö inte har någon judisk befolkning av betydelse. Det minskade medlemsantalet i den Judiska församlingen kombinerat med ökade kostnader för säkerhet har skapat betydande svårigheter för att driva en vital församlingsverksamhet. Vi vill därför i konkret handling visa vårt stöd till den Judiska församlingen”, skriver bägge i debattartikel i Sydsvenska Dagbladet i samband med donationen.

Donationen utbetalas med fyra miljoner årligen i tio år och Blecher och Olofsson hoppas kunna ge Malmöförsamlingen en rejäl injektion för att utveckla verksamheten för barn- och ungdomar, kulturliv, religiösa tjänster och för att Malmö synagoga, byggd 1903, hålls i gott skick. Pengarna ska också täcka de säkerhetsbehov som inte i dag täcks staten.

De bägge donatorerna jobbar nu också för att näringslivet ska kunna erbjuda församlingen förmånligt långfristigt åtagande om 25 miljoner kronor så de kan rusta upp det slitna församlingscentret ett kvarter från Malmö Synagoga.

Fredrik Sieradzki

 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-08-21