Artiklar
Mirelle Gyllenbäck arbetar med Romsk Inkludering på Länsstyrelsen i Stockholm. Foto: Privat

Ytterligare steg för stärkt romsk inkludering

Länsstyrelsen i Stockholm har fått extra medel för att bland annat stärka romska flickors och kvinnors möjligheter till deltagande i samhället. 

– Romska flickor och kvinnor är en utpekad målgrupp i strategin för romsk inkludering. Därför känns det både bra och viktigt att vi ger det här uppdraget, så att fler steg kan tas för att stärka gruppens möjligheter till deltagande i samhället, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressutskick.

Länsstyrelsen i Stockholms län har under 2019 tillförs 1,3 miljoner kronor till sitt uppdrag med romsk inkludering, för att genomföra kapacitetsstärkande insatser riktat mot romska flickor och kvinnor, för att stärka deras möjligheter till organisering och deltagande i samhället. Myndigheten ska också dokumentera erfarenheter och kunskap från de kommuner som fått statsbidrag för att arbeta med romsk inkludering.
- I vår senaste årsrapport som vi redovisade till regeringskansliet tog vi upp att  utvecklingskommunerna som arbetar med romsk inkludering behöver dokumentera sitt arbete på ett tydligare sätt för att vi ska kunna sprida erfarenheterna. Nu får vi en chans att göra detta och tanken är att vi ska ta fram en skrift som bygger på kommunernas erfarenheter  som vi sedan kan sprida vidare till kommuner, säger Mirelle Gyllenbäck, som arbetar med uppdraget  romsk inkludering på Länsstyrelsen i Stockholm.

Hon och Emmy Bornemark, som också arbetar med uppdraget  romsk inkludering, planerar det nya uppdraget just nu, bland annat hur konkreta aktiviteter ska genomföras men också hur man ska nå de aktuella målgrupperna.

Myndigheten ska genomföra så kallade kapacitetsstärkande insatser riktade mot romska flickor och kvinnor för att stärka målgruppens möjligheter till organisering och deltagande i samhällslivet, däribland arbetet med romsk inkludering.

Detta gör man bland annat genom att arrangera nätverksträffar där romska flickor och kvinnor ges möjlighet att reflektera över sitt samhällsengagemang och få verktyg för att stärka sitt lokala arbete. Träffarna ska också möjliggöra att romska flickor och kvinnor från olika delar av landet lär känna och inspireras av varandra. Efter nätverksträffen finns det möjlighet att få visst stöd för att genomföra aktiviteter för romska flickor och kvinnor på hemmaplan.
- Det handlar om egenmakt. Vi ser i vår uppföljning av utvecklingskommunernas arbete att flera av dem inte har arbetet med jämställdhetsfrågan specifikt fastän kvinnor och barn är prioriterade målgrupper inom strategin för romsk inkludering.  Nu får vi möjlighet att göra en riktad insats där kvinnorna och flickorna som träffas själva får bestämma hur man lokalt kan stärka dem genom olika aktiviteter som vi sedan till viss del kan stötta under hösten, förklarar Gyllenbäck och tillägger att uppdraget pågår till årsskiftet.

Hon säger vidare:
- Utmaningen är att vi går ut med en inbjudan sommartid men vi hoppas ändå att många romska flickor och kvinnor finner detta tillfälle intressant och givande att delta i.  Anmälan kan göras  till den 13 augusti.

Länsstyrelsen i Stockholms län har 2016–2019 i uppdrag att samordna och följa upp insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering. I uppdraget ingår att stödja kommuner att utveckla arbetssätt och metoder för romsk inkludering och se till att dessa kontinuerligt sprids till kommuner, landsting och berörda myndigheter.

Utvecklingskommunerna är Gävle, Borås, Uppsala, Stockholm och Haninge. Kommunerna får 500 000 kronor årligen under 2016–2020 för att medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå.

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2019-10-29