Alma och Dusan var två av de totalt 13 deltagarna. Foto: John Gradowski

Romsk ungdomsträff – vi är alltid ”den andre”

I början av månaden hölls en ungdomsträff för unga romer, 18 – 25 år, i Stockholm. Temat var inflytande – makt – rättigheter.

Syftet var att ge möjlighet för samhällsengagerade eller samhällsintresserade romska ungdomar att mötas och diskutera frågor som är viktiga för dem.

Ungdomsträffen organiserades av Gävles Romska Förening, Malmö Ungdomscentral, och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
-  I träffen ingår även indirekt utbildning i föreningsteknik, då vi tillsammans ska komma fram till en detaljerad dagordning, vad vi vill diskutera/veta mer om och hur vi ska göra det, förklarar Ellen Lundkvist, utvecklingsledare på MUCF.

Deltagarna, tio tjejer och tre killar, träffades på fredag kväll för att äta tillsammans och för att utforma lördagens agenda. Kvällen avslutades med en tävling på en pub (alkoholfritt).

Lördagen inleddes med att deltagarna fastställde spelreglerna för dagen: Ingen mobbning, ingen får dumförklara någon annan, inte skratta åt varandra, mobilerna ska vara avstängda, använd inte myndighetsspråk med mera Och ja, samtliga följde reglerna!

Första punkten på dagordningen var: att vara rom i dag – vi delar erfarenheter. De flesta har valt att berätta för sin omgivning att de är romer men vissa var försiktiga, exempelvis vid jobbintervjuer och gentemot lärare. En av deltagarna hade råkat ut för en universitetslärare som kallade romer för tiggare. Men en av tjejerna berättade om att hon tagit tillbaka efternamnet Taikon som hennes föräldrar bytt mot ett annat efternamn.

En hel del tid ägnades åt ”Romregistret”, en skandal som exploderade 2103 då Dagens Nyheter avslöjade att Skånepolisen upprättat ett hemligt register över 4741 registrerade personer, mestadels romer, varav 1 320 var barn samt ibland helt ostraffade personer. Justitieombudsmannen riktade 2015 allvarlig kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Skåne. Det har gått sex år sedan dess men känslan av oförrätt sitter kvar.
- Två av mina hjärtefrågor är att romer inte ska dölja sin identitet och att lyfta fram den romska historien i all undervisning. Jag är själv ute på skolor och pratar om just detta, säger Alma Dzafic Ferhatovic.

Alma är 19 år, bor i Malmö och studerar kandidatprogrammet i Mänskliga Rättigheter vid Lunds universitet. Hon anmälde sig till ungdomsträffen bland annat för att utbyta både kunskap och erfarenheter med andra romska ungdomar.

Nästa punkt på dagordningen var antiziganism/rasism mot romer. Många vittnade om hur tydlig den öppna särbehandlingen var för några år sedan, i dag är den mer dold i strukturen, hur romer blir osynliggjorda och exempelvis bortvalda när de söker jobb.
- Vi kan göra en klassresa, vi kan studera, vi kan flytta till fina områden, men vi är alltid ”den andre”. Oavsett Zlatans framgångar är han fortfarande ”den andre”. Det finns också inom oss ett självhat, vi tenderar ibland att se på oss själva som omgivningen ser på oss, säger Dusan Marinkovic.

Han är 22 år gammal, bor i Malmö och studerar Kulturprofillinjen på Skurups folkhögskola. Dusan jobbar även som projektledare på Tehara Media och har nyligen avslutat ett projekt som heter "Himlen, Jorden och Hjulet", en romsk prisutdelningsgala. Han anmälde sig till konferensen för att se vad MUCF gör av sitt uppdrag som de fått av regeringen.
- Jag blev tillfrågad om att sitta i en arbetsgrupp som skulle komma med tips till MUCF om hur den här ungdomsträffen ska organiseras. Jag tackade nej eftersom att jag är emot att icke-romer ska leda arbetsgrupper där man approprierar kunskap men inte har några romer anställda eller i de beslutande rummen. Arbetsgruppen bildades ju förstås ändå med andra romska ungdomar. Och nu är jag här av ren nyfikenhet och för att jag tyckte att det var en bra grupp med romska ungdomar som ska delta och jag ville träffa dem.

Det Alma tar med sig från ungdomsträffen är att fortsätta sitt samhällsengagemang genom att samtala om den romska frågan med vänner, klasskamrater och lärare och att implementera den romska frågan inom sitt specialområde – mänskliga rättigheter.
- Detta tycker jag är viktigt att lyfta upp dagligen då jag upplever att antiziganism oftast glöms bort när man exempelvis pratar om mänskliga rättigheter. Jag är även med i två olika organisationer, Tehara Media och Malmö Ungdomscentral. Dessa organisationer riktar sitt fokus på unga romer så att de får vara delaktiga och ha inflytande i frågor som rör oss.

Dusan uttrycker sin stora glädje över att så många i gruppen studerar på universitet, flera läser juridik och ämnet Mänskliga Rättigheter. Med tanke på den kompetens som finns i gruppen hoppas han att fler vill anamma begreppet egenmakt (ordet motsvarar det engelska ordet empowerment och syftar till att en individ ska känna att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö. Med andra ord att individen ska ha makt över personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som påverkar hälsan.)
- Att själv få definiera sig som individ och grupp, att stötta varandra på alla plan, att vi handlar av varandra i våra butiker, att skapa arbetsplatser tillsammans, det är egenmakt.

JOHN GRADOWSKI

Fotnot: Under 2019 har MUCF inom ramen för regeringsbeslut (2016) i uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, som en del av arbetet för romsk inkludering. I uppdraget ingår att arrangera en utbildning i föreningsteknik samt erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer.

 

Sidan uppdaterad 2019-12-12