Sametinget ska ta fram handlingsprogram

Regeringen har i dag, 14 november, gett Sametinget i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.

Sverige har ett ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken för att språken ska kunna revitaliseras och leva vidare till kommande generationer. Därför får nu Sametinget i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för att bevara de samiska språken i Sverige.
- Att ha tillgång till sitt språk är helt centralt för människors identitet och vardag. Vi måste säkra de samiska språkens överlevnad. Därför är jag glad att vi nu ger uppdrag till Sametinget att utarbeta ett förslag till handlingsprogram. Utan ett levande språk, tystas människor och deras historier. Det får vi inte låta hända, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressutskick från regeringen.

I arbetet med handlingsprogrammet ska Sametinget samtala, ha samråd eller inhämta kunskap från flera andra organisationer, bland annat samiska civilsamhällesorganisationer, Institutet för språk och folkminnen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens kulturråd, Statens skolverk, Universitets- och högskolerådet, Sameskolstyrelsen, lärosäten med ansvar för samiska, samt Sveriges kommuner och landsting.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 17 juni 2020. 

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-11-14