Tillsynen visar bland annat att när fjärrundervisning anordnats har handledare saknats. Foto: Martin Thélenius

Brister i undervisning av minoritetsspråk

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av modersmålsundervisningen i de nationella minoritetsspråken i årskurserna 7-9. De flesta huvudmän brister när det gäller information om nationella minoritetsspråk.

Erfarenheter visar att det finns en risk för att undervisning i nationella minoritetsspråk inte alltid erbjuds och anordnas i den utsträckning som elever har rätt till. Skolinspektionen har därför genomfört en tematisk tillsyn av modersmålsundervisningen i de nationella minoritetsspråken i årskurserna 7-9. Detta enligt ett Skolinspektionens hemsida.

 Ladda ner publikation 

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Elever som hör till de nationella minoriteterna har sedan 1 juli 2015 utökad rätt till modersmålsundervisning. Ett syfte med lagändringen har varit att bevara och utveckla språken, men även att ge möjlighet till revitalisering av språk som gått förlorade i föräldragenerationen. Forskning visar på att modersmålet har betydelse för elevers identitet, självkänsla och skolframgång.

Skolinspektionen ser att det finns en risk i att elever går miste om undervisning i nationella minoritetsspråk och att den undervisning som ges är av låg kvalitet. Därför har myndigheten genomfört en tematisk tillsyn inom området.

Detta har granskats:
Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av om huvudmän erbjuder och anordnar modersmålsundervisning i de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska för elever i årskurserna 7–9. I samband med tillsynen har även vissa kartläggande frågor ställts som gäller huvudmäns användande av fjärrundervisning för att tillhandahålla modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk.

Tillsynen omfattar 25 huvudmän, såväl kommunala som enskilda. Hos varje huvudman ingår minst en skola som ger undervisning i årskurserna 7–9. Sammanlagt har 50 grundskolenheter ingått i tillsynen.

Viktigaste iakttagelserna

  • De flesta huvudmän brister när det gäller information om nationella minoritetsspråk
  • När fjärrundervisning anordnats har handledare saknats
  • Vid önskemål anordnar huvudmännen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk 

Granskningen har fokuserat på följande frågeställningar:

  1. Erbjuder huvudmannen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till de elever som har rätt till det?
  2. Anordnar huvudmannen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till de elever som har rätt till det?

Kartläggande frågeställningar:

  • I vilken omfattning ges modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk?
  • I vilken omfattning använder huvudmannen fjärrundervisning för att tillhandahålla modersmålsundervisning i nationella  minoritetsspråk?
  • I de fall fjärrundervisning bedrivs – vilka exempel finns?

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-01-31