Den samiska flaggan. Foto: Sametinget

Åtgärder för samiska språk

Sametinget har haft i uppdrag från Sveriges regering att utarbeta ett förslag till ett långsiktigt och samlat handlings­­program för bevarande av de samiska språken. 

Syftet med handlingsprogrammet är att definiera specifika åtgärder som krävs för att de samiska språken ska revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige. 
 
Handlings­programmet ger en strukturerad översikt över vad som krävs för att vända den långt gångna språkbytesprocessen. Det är talarna av de samiska språken och alla som i någon form också är bärare av samiskan, som är de absolut viktigaste resurserna i en process för revitalisering av språken. Huvuddelen av åtgärdsförslagen i programmet syftar till att stärka den enskilda individens möjligheter att få tillgång till, revitalisera eller stärka sitt samiska språk.
 
Förslaget till handlingsprogram har nu inlämnats till regeringen. Vad hoppas då språknämndens ordförande Lars Miguel Utsi att regeringen ska göra med förslaget?
- Jag uppfattar det som att kulturminister Amanda Lind menade allvar med uppdraget till Sametinget. Därför förutsätter jag att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder för att förändra de omständigheter som de har rådighet över. Till exempel att utarbeta en särskild samisk språklag och genomföra långsiktiga åtgärder på utbildningsområdet för att säkerställa en fungerande utbildningskedja.
 
I fråga om utbildning krävs ett flertal strukturella och strategiska åtgärder för att fler ungdomar ska utbilda sig till modersmålslärare, språkarbetare och tolkar. Utan åtgärder på utbildningsområdet kan kortsiktiga åtgärder för samiskan möjligen innebära marginella förbättringar men inte vara tillräckliga för att de samiska språken ska revitaliseras och vara levande språk i samhället.
- Jag hoppas att regeringen målinriktat fortsätter arbetet med att stärka de samiska språken. Att våra samiska språk får leva och utvecklas har stor betydelse för oss samer och för kommande generationer, säger Lars Miguel Utsi.
 
I Ram­konventionen för skydd av nationella minoriteter och Europeiska stadgan för landsdels- och minoritetsspråk står att varje minoritet och varje språk ska behandlas i enlighet med vad individer som tillhör minoriteten önskar och i enlighet med vad som behövs för att skydda och främja varje minoritetsspråk. Det talar för att samerna och de samiska språken ska behandlas efter sina speciella behov och förutsättningar där kopplingen mellan språk, kultur, mark och vatten är stark.
 
MALIN A JUNKKA
 
 
Sidan uppdaterad 2020-09-09