Illustration: SO-rummet

Här hittar du remissvaren

Här hittar du de inkomna remissvaren till betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning.

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Här hittar du dem! (länk) OBS! Samtliga remissvar är ännu inte publicerade.

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras.

Syftet med uppdraget har varit att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. 

Du hittar betänkandet här! LÄNK

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-11-03