Corona ändrar förutsättningar för sanningskommission

Sametingets arbete med att förankra en samisk sanningskommission hos det samiska folket är i full gång. 

En styrgrupp med sju ledamöter är bildad och en projektledare har anställts. Därutöver finns även en referensgrupp. 

Corona-pandemin gör det emellertid svårt att genomföra fysiska möten runt om i 
Sápmi så som det var tänkt från början. Ett flertal möten har antingen ställts in eller ställts om till att bli enbart digitala möten. Det innebär dessvärre svårigheter för många samer att delta i samtalen. Detta enligt ett pressutskick.
 
Sametingets styrgrupp för projektet har därför beslutat att komplettera dialogmötena
med möjlighet för samer att lämna in synpunkter skriftligt via en enkät. Ett 
informationsblad med en länk till enkäten kommer i dagarna att gå ut till det samiska 
folket via olika kanaler, bland annat genom ett utskick till sameröstlängden, 
sameföreningars, samiska organisationers och sametingspartiers medlemmar.
- Vi är angelägna om att få in så många synpunkter som möjligt om vilka teman det 
samiska folket tycker är angelägna för en sanningskommission att behandla, säger
Matti Blind Berg som är sammankallande i styrgruppen.
 
Eftersom den ursprungliga planen med folkmöten/hearings inte går att genomföra och
enkätsvar tar längre tid att sammanställa har Sametinget begärt en förlängning av 
projekttiden till 31 maj 2021.

Styrgruppen har stora förhoppningar om att begäran ska
tillmötesgås av regeringskansliet med tanke på att corona-restriktionerna begränsar 
möjligheten att träffas.
- Processen mot inrättandet av en sanningskommission har kommit långt nu och det är
viktigt att det samiska folket får säga sitt innan kommissionen inrättas, säger Håkan 
Jonsson som var med och startade upp arbetet 2015.

2016 anordnades ett öppet seminarium med internationella experter i Umeå. Då fick samer ta del av värdefulla synpunkter och erfarenheter som lade en bra grund för arbetet. Dessa föreläsningar finns på Sametingets hemsida tillsammans med annan bra bakgrundsinformation för den som är intresserad.
 
Styrgruppen tror att många samer i Sverige ser fram emot att en sanningskommission
ska inrättas. Det saknas kunskap om samernas situation och många viktiga frågor 
väntar på att belysas. Nu hoppas styrgruppen att många vill vara med och tycka till om 
vilka teman sanningskommissionen ska arbeta med. 

MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2020-11-24