Hälsostudie bland samer om psykisk hälsa

Sametinget ska delta i en studie om samisk hälsa i ett uppdrag som regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Uppdraget ska myndigheterna ha att tillsammans med ett tjugotal berörda myndigheter och komma in med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
 
En av dessa myndigheter är Sametinget. Sametinget har i sin tur gett Umeå universitet i uppdrag att ta fram en samisk bakgrundsrapport så att relevanta fakta som gäller den samiska befolkningen ska finnas med i den kommande nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
 
Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa vid Umeå Universitet ska under nästa år genomföra en hälsostudie som kommer att gå ut till alla samer i den preliminära sameröstlängden som fastställdes av valnämnden i november 2020.
– Det finns så lite forskning på detta område, säger Jon Petter Stoor som kommer att arbeta med studien. Jag hoppas att så många samer som möjligt vill delta i undersökningen för att den ska få legitimitet i forskarsammanhang.
– Studiens resultat kommer att vara en stor del i den rapport som vi skriver för Sametingets räkning, förklarar Jon Petter Stoor.
 
Sametinget ska inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi genom att bland annat lämna förslag på mål och prioriteringar som gäller samer.

Regeringens målsättning är att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan samt att öka kvaliteten, effektiviteten och långsiktigheten i de insatser som genomförs inom området psykisk hälsa av myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer.
– Vi vet att det finns mycket att göra på det här området för att samer ska kunna åtnjuta en god, jämlik och jämställd psykisk hälsa. Samer har låg tilltro till sjukvården och efterfrågar bland annat mer samisk kulturkompetens i vården, säger tillförordnad kanslichef Anita Kitok.

– Här kan du som är same bidra till ett bra underlag genom att delta i studien som landar i din brevlåda under våren 2021, uppmanar Anita Kitok.
 
MALIN A JUNKKA
Sidan uppdaterad 2020-12-03