Artiklar

Coronapandemin påverkar nationella minoriteters kulturliv och språk

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har idag överlämnat en rapport om uppföljningen av minoritetspolitiken 2020 till regeringen.

I rapporten framkommer att många kultur- och språkaktiviteter samt insatser för nationella minoriteters möjligheter till inflytande har ställts in under året eller ersatts av digitala alternativ.

I rapporten framkommer en generell oro för pandemins konsekvenser. De inställda kultur- och språkaktiviteterna befaras få negativa effekter för nationella minoriteters kulturliv och utvecklingen av de nationella minoritetsspråken. Även mötes- och besöksrestriktionerna riskerar att leda till medlemsbortfall och minskad aktivitet i nationella minoriteters föreningar, ökad ohälsa bland äldre och färre kulturaktörer. Samtidigt redovisas positiva erfarenheter av utvecklingen med digitala mötesformer och nya former för kultur- och språkarbete.
- Det är viktigt att vi snabbt kommer till rätta med situationen. Det är därför angeläget att kommuner och regioner medverkar till att bryta trenden. Det behövs även tillföras mer statliga medel för att stärka de nationella minoriteternas kulturliv och språk, säger Pernilla Ek, enhetschef vid Länsstyrelsen i Stockholm.

I rapporten konstateras även att kommuner och regioners insatser inom minoritetspolitikens delområden ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Det pågår aktiviteter i hela landet men i varierande omfattning och många kommuner och regioner brister fortfarande i sina åtaganden enligt minoritetslagstiftningen. För många kommuner och regioner återstår även att ta fram minoritetspolitiska mål och riktlinjer.
- Det går inte att bortse från att nästan hälften av kommunerna utanför förvaltningsområdena inte börjat med sitt arbete med mål och riktlinjer i enlighet med minoritetslagstiftningen. Det är hög tid för dem att sätta igång nu, säger Aina Negga, enhetschef på Sametinget.

MALIN A JUNKKA

Länk till hela rapporten




 

 

 

Sidan uppdaterad 2021-04-20