Artiklar

Isof ska vidareutveckla förslag till handlingsprogram

Isof, Institutet för språk och folkminnen, ska vidareutveckla sitt förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Det har regeringen beslutat.

Regeringen uppdrar åt Institutet för språk och folkminnen (Isof) att vidareutveckla myndighetens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken.

I propositionen En stärkt minoritetspolitik konstaterar regeringen bland annat att en fungerande överföring av språk och kultur mellan generationer är en central uppgift för minoritetspolitiken. Regeringens bedömer därför i riksdagsskrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik ett ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken bör utarbetas och antas.

Isof ska för varje nationellt minoritetsspråk ange sex prioriterade förslag på åtgärder. Tre av åtgärderna ska ha effekt för språkens revitalisering på kort sikt, och tre av åtgärderna ska ha effekt för språkens revitalisering på lång sikt. Förslagen ska beröra olika sektorsområden och innehålla en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika aktörer som har ansvar både för arbetet inom programmet och det generella språkarbetet.

Samtliga prioriterade förslag ska vara avstämda med berörda aktörer, kostnadsberäknade och tidsatta. Förslag gällande utbildningsområdet samt förslag om språkcentrum hanteras i särskild ordning och ingår därför inte i uppdraget. Isof ska under arbetets gång föra en dialog med företrädare för talarna av språken samt med myndigheter, och andra aktörer som Isof bedömer är relevanta.

Samråd ska även ske med Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Syftet med uppdraget är att ge regeringen underlag till ett strategiskt och långsiktigt handlingsprogram som bidrar till att bryta den pågående språkbytesprocessen och till att revitalisera minoritetsspråken. 

Uppdraget ska avslutas och lämnas in 30 september 2021.

Du hittar hela uppdraget här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2021-05-19