Artiklar
Skrivargruppen består av fem göteborgska aktivister – Merja Heed, Helena Helander, Riitta Korhonen, Satu Rekola och Heli Henriksson Vasara. Foto: Privat

Unikt litteraturstöd för finskspråkig bok

Tankesmedjan V-Akka har beviljats statligt litteratur- och distributionsstöd för sin finskspråkiga bok "Kielimuurin varjosta - Ruotsinsuomalaisuudesta ja vähemmistötietoudesta". 

För facklitteratur finns det ingen egen kvot för nationella minoriteter. Det är därför ett unikt beslut att en bok, som är skriven på finska i Sverige och som beskriver dess minoritets livsvillkor ur ett minoritetsperspektiv, får stöd.
- Vi har formulerat begreppet minoritetskunskap och en ny terminologi som redskap för alla som kämpar i minoritetssammanhang. Vårt teoretiska ramverk är minoritetsperspektiv och minoritetskunskap. Det är vårt fundament och vår programförklaring, säger Merja Heed, en av de sex i tankesmedjan.

Skrivargruppen består av fem göteborgska aktivister – Merja Heed, Helena Helander, Riitta Korhonen, Satu Rekola och Heli Henriksson Vasara  som alla i decennier arbetat för och med sverigefinnarna i olika yrkesroller – bibliotekarie, kooperatör, logoped, lärare och präst. De har verkat i både majoritets-och minoritetskontext, på svenska, finska och tvåspråkigt.

För tio år sedan började gruppen mötas regelbundet. Göteborg hade då nyligen anslutit sig till förvaltningsområdet för det finska språket. Ett samråd mellan kommunen och den sverigefinska nationella minoriteten började ta form.
- Vi var mycket måna om att demokratiska principer skulle säkerställas och förverkligas i samrådet. De flesta av oss gav sig aktivt in i utvecklingsarbetet och blev slutligen ledamöter i kommunstyrelsens Sverigefinska råd, berättar Merja Heed.

Under mötena gjordes minnesanteckningar. Så småningom utkristalliserades en strävan att gestalta en enhetlig bild av den sverigefinska brokigheten. Lika viktigt blev behovet att analysera decenniers lokala och nationella skeenden ur ett tydligt minoritetsperspektiv.
- Våra minnesanteckningar blev alltså startskottet till att skriva en bok. Vi har gjort allt på egen bekostnad, med egen dator, på egen tid, helt efter eget huvud. Det har varit en lång och givande hive mind-process som lett till både givande analys och nya insikter. Have mind syftar till något som på svenska kallas för kollektiv intelligens eller svärmintelligens. Man tänker på hur en bikupa eller myrstack fungerar, med en samlad intelligens. Resultatet blir något som ingen av gruppmedlemmarna skulle kunna åstadkomma ensam. 

Boken innehåller elva kapitel där en mängd begrepp diskuteras, bland andra begreppet sverigefinskhet, diskriminering, minoritetsperspektiv med mera.

I lektorsutlåtandet som ledde till stödet står det bland annat: Detta är kanske den första boken som skrivits av minoriteten själv för att beskriva vilka utmaningar som finns, både strukturellt men även inom minoritetsgruppen, för att minoritetslagen och minoritetens rättigheter skall kunna efterlevas. Boken torde vara av stort intresse för alla som arbetar med minoritetsfrågor, såväl sverigefinska som andra minoritetsgrupper, samt myndighetspersoner och andra som i sitt arbete har till uppgift att verka för att minoritetslagen efterlevs och minoritetens rättigheter förverkligas.

Boken är översatt till svenska och kommer ut i höst.

Lyssna här (på finska) för mer information om boken. https://sverigesradio.se/artikel/7486837

JOHN GRADOWSKI

Sidan uppdaterad 2021-08-30