Artiklar

Så ska Östersund arbeta med nationella minoriteter

Kommunfullmäktige antog den 20 december Riktlinje för arbete med nationella minoriteter. Riktlinjen syftar bland annat till att ange ambitionsnivån för kommunens arbete med nationella minoriteter. 

Den klargör också skillnaden i kommunens prioriteringar i fråga om samtliga minoriteters rättigheter enligt minoritetslagens grundskydd och samernas rättigheter som ett urfolk då kommunen ingår i förvaltningsområdet för samiska.
 

Med en proaktiv och ambitiös urfolks- och minoritetspolitik kan kommunen växla upp den positiva kraften i Sametingsetableringen för att skapa stora kulturella, sociala och ekonomiska värden för hela kommunen och regionen.

Med dessa ställningstaganden kan Östersunds kommun samlas kring den ambitionshöjning och riktlinje som ankommer den stad där den samiska kulturkampen i svenska Saepmie inleddes för 103 år sedan. Detta skriver kommunen i ett pressutskick.
- Östersunds kommun arbetar målinriktat för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter, och då främst samernas. Vi har samisk förskola och bedriver ett aktivt arbete för att implementera progressiva tolkningar av minoritetslagen i kommunens alla verksamheter. Samiska rättigheter och perspektiv ska genomsyra allt från äldreomsorg, skola och socialtjänst till klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

Nedan de 7 ställningstagandena:

Samiska och övriga nationella minoritetsbarn och -ungdomar ska ges likvärdiga förutsättningar som majoritetsbefolkningen att utveckla sitt språk, sin kultur och identitet. Denna rättighet ska prioriteras såväl i utbildningssystemet som på fritiden. Kommunen säkerställer att samiska barn har reellt inflytande under former som anpassas till deras förutsättningar i frågor som berör dem, samt att alla kommunens elever får kunskaper av god kvalitet om urfolket samernas och övriga nationella minoriteters historia och situation nationellt och lokalt.

Samer ska få sociala insatser, vård och omsorg av samiskspråkig personal med kompetens i och lyhördhet för samisk kultur. När någon som tillhör en nationell minoritet önskar sociala insatser, vård eller omsorg helt eller till väsentlig del på finska, jiddisch, romani chib eller meänkieli ska kommunen sträcka sig långt för att tillgodose önskemålet. Samer och personer som tillhör övriga nationella minoriteter och får kommunala sociala insatser, vård eller omsorg ska få möjlighet att bibehålla sin kultur och identitet.

Östersund ska vara en attraktiv kommun för samer att leva i där samer och samisk kultur lyfts fram som en självklar och berikande del av samhället. Kommunen skapar förutsättningar för revitaliseringen och utvecklingen av samiskt språk och kultur. Kommunen säkerställer att medborgare, personal och förtroendevalda får kunskap om samisk kultur och dess starka samband med traditionell samisk mark. Kommunen säkerställer att all personal och förtroendevalda får grundläggande information om kommunens skyldigheter enligt minoritetslagen.

Samers möjlighet att använda mark och vatten som en grund för sin urfolkskultur ska främjas i kommunal verksamhet. Samers användning av mark och vatten ska lyftas fram och beaktas i planarbete och kommunala beslut. Det gäller såväl renskötsel som samers traditionella resursutnyttjande, landskapets kulturhistoriska och andliga värden och som förutsättning för vidareförandet av traditionell samisk urfolkskunskap. Traditionell samisk kunskap om uthålligt brukande av mark och vatten ska tillvaratas i kommunens hållbarhetsarbete.

Samer ska ha reellt inflytande i kommunala frågor som berör dem. Samtliga nämnder ansvarar för att kartlägga vilka frågor som samer anser berör dem och samråda med dem i dessa enligt minoritetslagens definition. Nämnderna ansvarar för att regelbundet informera om nationella minoriteters rätt till inflytande. De ska kartlägga vilka frågor som övriga nationella minoriteter anser berör dem och vill ha inflytande i, samt beakta denna vilja.

Medborgarna ska informeras om sina rättigheter till myndighetskontakter på samiska, finska och meänkieli. Samtliga nämnder ansvarar för att informera samer och övriga nationella minoriteter om deras rättigheter enligt minoritetslagen på ett sätt som är anpassat efter deras behov och önskemål.

Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare för arbetstagare med kompetens i nationella minoritetsspråk och nationella minoritetskulturer. Kommunen värdesätter och förvaltar den resurs som medarbetare med minoritets­språks­kompetens och kompetens om samisk, judisk, romsk, sverigefinsk och tornedalsk kultur utgör. Vid nyanställningar ska samisk språk- och kulturkompetens ses som en tillgång.

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2022-02-23