Artiklar

Ny bok om språk och kultur i förskolan

Förskolan ska också se till att olika kulturer får ta plats i utbildningen. Den nya boken Nationella minoriteter - språk och kultur i förskolan visar hur det kan gå till.

Förskolan har enligt läroplanen ett särskilt viktigt uppdrag i att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. Detta enligt ett pressutskick från bokförlaget Gothia kompetens.

Att överföra och utveckla Sveriges kulturarv är ett viktigt uppdrag i förskolan. I den reviderade läroplanen ges de nationella minoriteterna – judar, romer, tornedalingar, samer och sverigefinnar – och deras nationella minoritetsspråk särskild uppmärksamhet.
– Alla som arbetar inom förskolan ska skapa möjligheter för barn att använda och utveckla sitt nationella minoritetsspråk och en kulturell identitet, säger Ulla-Maija Pesola, fil. dr i informatik.

Ulla-Maija Pesola har tillsammans med Åsa Lundman, leg. förskollärare, skrivit boken Nationella minoriteter – språk och kultur i förskolan som ger förskollärare både kunskap och verktyg för att kunna arbeta enligt läroplanens mål om nationella minoriteter. Oavsett bakgrund har alla barn i förskolan rätt att få kunskap om det gemensamma kulturarvet där de nationella minoriteternas språk, traditioner och historia ingår.
– Det är viktigt att känna till vår egen historia så att vi undviker att göra om samma misstag. Vi ska arbeta för att alla barn i vårt land ska få känna stolthet och glädje över sitt språk och sin kultur, säger Åsa Lundman.

Boken Nationella minoriteter – språk och kultur i förskolan ger en historisk tillbakablick av hur våra minoriteter haft det och till viss del fortfarande har det i vårt land. Därefter lyfts varje nationell minoritetsgrupp fram, deras bakgrunder, traditioner och språk. Varje kapitel innehåller rikligt med tips på aktiviteter, böcker, sånger och filmer som knyter an till de olika minoriteterna.
– Vi hoppas att den här boken ska ge förskolan konkreta verktyg att använda i arbetet med läroplanens mål om nationella minoriteter, säger Åsa Lundman och Ulla-Maija Pesola.

Om författarna:

Åsa Lundman är legitimerad förskollärare och har arbetat som rektor och utbildningssamordnare för flerspråkiga barn i Skellefteå. Åsa har lång erfarenhet av att kompetensutveckla och stötta förskolor i arbetet med att utveckla barnens minoritetsspråk.

Ulla-Maija Pesola, fil. dr i informatik, har arbetat som forskare och universitetslärare. Numera är Ulla-Maija informationssamordnare i Skellefteå där hon bland annat har som uppdrag att bygga upp förskoleverksamhet på minoritetsspråk.

MALIN A JUNKKA

 
 
Sidan uppdaterad 2023-01-31