Artiklar

Kommunalt nätverk för romsk inkludering igång

Länsstyrelsen i Stockholm återupptar i år det kommunala nätverket för romsk inkludering. Syftet med nätverket är att verka för att utveckla lokala strategier, metoder och arbetsformer för implementeringen av regeringens strategi för romsk inkludering.

Nätverket har varit vilande i ett år. Därför ville Länsstyrelsen i Stockholm bjuda in till en erfarenhetsdag för att lyfta kommunala och nationella satsningar inom regeringens strategi för romsk inkludering. 

Nätverket riktar sig främst till kommuner men till detta möte var även myndigheter som har uppdrag inom strategin för romsk inkludering inbjudna. Varje kommun hade möjlighet att bjuda in upp till två romska representanter till detta möte. Som romsk representant i detta sammanhang avsågs personer som ingår i ett kommunalt samråd eller personer/föreningar som kommunen har ett samarbete med.

Pernilla Ek, enhetschef för enheten för arbetsmarknads – och rättighetsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholm, inledde dagen med att säga att det har varit ett intensivt år inom hela den nationella minoritetspolitiken med ett flertal utredningar, remisser och förslag på hur de nationella minoriteternas rättigheter ska kunna främjas på ett tydligare sätt.
- Det är många aktörer involverade inom den nationella minoritetspolitiken och det är därför viktigt att vi alla har en gemensam kartbild av vad som är möjligt. Ibland kan det kännas som att det händer ingenting och att arbetet tar myrsteg, men tar vi tillräckligt många myrsteg så blir det till slut ett jättekliv, säger hon.

Därefter tog Anna Mannikoff vid, samordnare för strategin för romsk inkludering. Hon berättade om myndighetens samordnings – och uppföljningsansvar inom strategin. Myndigheten ska fungera som ”spindeln i nätet” och har bland annat kontakter med kommuner, myndigheter, regeringskansliet och genomför samråd med den romska minoriteten.

Länsstyrelsen i Stockholm tar årligen fram en årsrapport som baseras på underlag från fem kommuner som får statsbidrag för att medverka i arbetet för romsk inkludering och myndigheter som har i regeringsuppdrag att arbeta med frågan.
- Nu har strategin för romsk inkludering pågått i cirka sex år. Vi ser att arbetet inom strategin leder till konkreta aktiviteter och insatser lokalt men vi ser också att arbetet måste växla upp. Om vi ska nå strategins målsättning med att ”den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom” så behöver fler kommuner börja arbeta med frågan, säger hon.

Under dagen fick deltagarna ta del av insatser och aktiviteter från såväl tidigare pilotkommuner och nuvarande utvecklingskommuner för romsk inkludering. Marie Daun Eriksson, utvecklingsstrateg i Linköping, berättade om hur kommunen samråder med den romska minoriteten efter avslutad pilotverksamhet. Kommunen har bland annat tagit fram en reviderad handlingsplan för romsk inkludering som föreslås gälla 2018-2021. Kommunen har även anlitat två följeforskare som utvärderat kommunens samråd med den romska minoriteten.

Erland Kaldaras, ordförande för det romska ungdomsförbundet och Abedin Denaj, samhällsvägledare i Gävle, berättade om en romsk app som lanseras inom kort. Syftet med appen är att underlätta spridning av exempelvis myndighetsinformation. Föreningar, myndigheter, romer och tjänstemän ska på ett enkelt sätt kunna hitta varandra. Den innehåller även en del romska spel där syftet är att språket ska revitaliseras.

Robert Simonovic, samordnare för brobyggarteamet och Anki Carlsson, enhetschef vid arbetslivsförvaltningen i Borås berättade om hur de arbetar med romsk inkludering som utvecklingskommun. I Borås har brobyggarna ett nära samarbete och de olika brobyggarna har olika fokusområden. Brobyggarna arbetar med enskilt stöd i fem steg och har framtagna riktlinjer för detta. Riktlinjerna ska fungera som ett stöd dels för tjänstepersoner i olika förvaltningar och dels som ett tydliggörande för de romer som kommer i kontakt med brobyggarna.

MIRELLE GYLLENBÄCK

 

 

Sidan uppdaterad 2018-06-04