Kalendarium - Evenemang

2019-12-07

Gratiskonsert med Mari Boine i Nolaskolans Aula

Örnsköldsvik
Se nedan

Gratiskonsert med Mari Boine i Nolaskolans Aula
Lördag 7 december klockan 19:00


Nästan 30 år har gått sedan Mari Boine började sin karriär. Hennes trans-lika folkmusik bygger på musikaliska arv av kristna laestadianska psalmer, samisk jojk och norsk folkmusik, som mästerligt blandas med jazz, rock och pop. Som artist och aktivist har Mari outtröttligt arbetat för erkännandet och bevarandet av samisk kultur, och efter att inspirera yngre generationer att vara stolta över sitt unika arv. Hennes tidlösa och stundvis hypnotiska musik är en mäktig upplevelse för kropp och sinne.

Mahte 30 jaepieh leah vaaseme juassah Mari Boine sov karrierem eelki. Goh artiste jïh aktiviste Mari lea tjarke barkeme saemien kultuvren jååhkesjæmman jïh vaarjelæmman, jïh orre boelvh skreejredh garmeres årrodh dej sjïere aerpien gaavhtan. Sov musihke saemien vuelieh jïh daaroen åålmegemusihkh bigkedh, mij dan mïestereligks ektede jazzine, rockine jih popine!

Buerie båeteme!

Leat fargga gollan 30 jagi dan rájis go Mari Boine álggahii karriearas. Artisttan ja aktivistan lea Mari váibbatkeahttá bargan sámi kultuvrra dovddasteami ja seailluheami váras, ja movttidahttit nuorat buolvvaid cevllohallat sin erenoamáš árbbis. Su musihkka vuođđu lea sámi luohti ja norgalaš álbmotmusihkka, juoga man son čeahpes láhkái seaguha jazzain, rockain ja popain.

Buresboahtin!

Örnsköldsviks Kommun bjuder på Gratis konsert med Mari Boine, Nolaskolans Aula Lördag 7 December kl 19:00. Samarbete med Örnsköldsviks Folkmusikförening & Orrestaare saemien sibrie

Gratisbiljetter kan du hämta här

Du kan även anmäla ditt intresse via detta telnr 0660 - 883 64 (vardagar, kontorstid)