Kalendarium - Evenemang

2021-04-13 – 2021-05-15

Vill du jobba med minoritetsfrågor?

Gävle
Se nedan

Sveriges nationella minoriteters kultur och språkEnligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274) ska "Det allmänna […] främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.”

I detta sammanhang utlyser Region Gävleborg våren 2021 särskilda uppdrag kopplade till Sveriges nationella minoriteters kultur och språk.

Sveriges fem nationella minoriteter är: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar samt urfolket samer.
De nationella minoritetsspråken är: jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska.
Vill du vara med och bidra till främjande och synlighet av Sveriges nationella minoriteters kultur och språk? Eventuellt särskilt bidra till barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur?

Oavsett om du identifierar dig som medlem i en nationell minoritet eller inte, om du pratar ett nationellt minoritetsspråk eller inte, kan du som professionell kulturskapare, kulturförmedlare eller forskare verksam eller boende i Gävleborg anmäla ditt intresse för att få ett av Kultur Gävleborgs särskilda uppdrag.

Ansökan
Ansökan görs endast digitalt via vårt digitala ansökningssystem ehandlingar.se. Det finns en snabbhjälp för att underlätta arbetet med ansökan. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökan är en offentlig handling.


Villkor
Sökanden ska vara professionell kulturskapare eller kulturförmedlare i huvudsak boende och/eller verksam i Gävleborg. Som kulturforskare ska ditt forskningsarbete vara kopplat till Gävleborg.
Sökanden ska arbeta med ett eller flera av följande verksamhetsområden: bild och form, dans, film/rörlig bild/crossmedia, hemslöjd, litteratur, musik eller världsarvet Hälsingegårdar.
Sökanden ska ha tid och möjlighet att arbeta med ett kulturprojekt, ett forskningsprojekt eller ett konstnärligt utforskande under sommaren-hösten 2021 utifrån de särskilda omständigheter som råder.
I samråd med Kultur Gävleborg ska uppdragstagaren efter uppdraget utarbeta en kortfattad processbeskrivning om det som den har gjort under uppdraget samt tillhandahålla bilddokumentation, ljudfil eller fil med rörlig bild eller annan lämplig dokumentation från uppdraget senast 31 oktober 2021.
Reproduktionsrätten till det som uppdragstagaren producerar under uppdraget förblir uppdragstagarens egendom. Region Gävleborg förbehåller sig dock rätten att, utan ytterligare ersättning, reproducera det som uppdragstagaren visar från arbetet i Region Gävleborgs interna och externa kommunikation t.o.m. december 2022. Efter detta år utgår ersättning i enlighet med gällande avtal för upphovsrätt.
I eventuell marknadsföring, information och presentationer ska det tydligt framgå att arbetet har bedrivits på uppdrag från Region Gävleborg, med regionens logotyp.
Sökande som tidigare tilldelats särskilda uppdrag av Region Gävleborg kan söka, men vid likvärdiga ansökningar i övrigt premieras de som inte tidigare tilldelats uppdrag.
Varje uppdrag ersätts med max 40 000 kr exkl. moms eller inklusive sociala avgifter beroende på om sökande har F-skatt eller inte.
Uppdraget ska kunna tillgängliggöras publikt i någon form gärna redan under Minoritetsveckan (veckan 40) eller efter utfört uppdrag.
Intresseanmälan ska antingen präglas av konstnärligt uttryck eller vara en kultursatsning
eller ha ett forskningsperspektiv

Intresseanmälan ska antingen ha fokus på en eller fler nationella minoriteter
eller ett eller fler minoritetsspråk eller vara i relation till majoritetssamhället
vara kopplad till något/några av Kultur Gävleborgs verksamhetsområden (bild och form, dans, film/rörlig bild/crossmedia, hemslöjd, litteratur och musik)
tydliggöra koppling till och förankring i Gävleborg
formulera uppdragets process
Tänk exempelvis på följande nyckelord: identitet, kultur, språk, arv, historia, känslor, mångfald och rättigheter.

Kriterier
Professionalitet genom utbildning, tidigare erfarenheter och kvalitet
Regional anknytning
Nytänkande
Bredd i relation till övriga sökanden
Ansökningsperiod och redovisning
13 april - 2 maj 2021 med eventuell förlängning om behov uppstår.
Uppdraget ska redovisas senast 31 oktober 2021