Diskriminering är en kränkning av rättigheter

Lättläst version av sidan
Nationella minoriteter har rätt att inte bli diskriminerade av exempelvis arbetsgivare, sjukvård, socialtjänsten, bostadsföretag, butiksinnehavare eller i skolan. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad.

De nationella minoriteterna har under olika perioder varit utsatta, marginaliserade och kränkta. Det finns en mörk historia med bland annat rasbiologisk forskning, tvångsassimilering, tvångsförflyttningar, tvångssteriliseringar och barn som togs ifrån sina föräldrar när de började skolan och fick inte längre prata på sitt eget språk.

Än i dag har barn som tillhör nationella minoriteter erfarenheter av diskriminering och trakasserier. Barnombudsmannens rapport ”Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar” visade att barnen bemöts med fördomar, mobbing och diskriminering. En annan rapport av Diskrimineringsombudsmannen synliggör hur diskriminering och bristande tillgång till rättigheter som modersmålsundervisning är en del av den problematik som barn har erfarenheter av. 

Europarådets kommission mot rasism och intolerans, ECRI, har uppmanat Sverige att fortsätta arbetet för att förbättra romernas situation och att jobba aktivt för att stoppa antisemitismen, särskilt sedan spridningen av antisemitisk propaganda ökat.

FNs kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor är särskilt oroliga för att samiska och romska kvinnor diskrimineras i olika sammanhang.

Sametinget har haft i uppdrag att redovisa hur man kan säkerställa jämställdhet och stärka kvinnors delaktighet i samhällslivet. Det ledde till jämställdhetsseminarier och att kvinnorna i Sametinget ökade vid valet 2009.

Delegationen för romska frågor har sedan 2006 utrett romernas situation med målet att förbättra deras livsvillkor i samhället. Många romer har inte samma förutsättningar som andra i samhället, till exempel när det gäller att få tag i en bostad eller ett arbete.

När rättigheter kränks kan minoriteter vända sig till Diskrimineringsombudsmannen.  Diskrimineringsombudsmannen arbetar för allas lika rättigheter och värde. DO kan hjälpa individer som utsatts för diskriminering att hävda sina rättigheter.

Du kan läsa mer om hur du anmäler diskriminering på DO:s webbplats:
http://www.do.se/Diskriminerad/

Sidan uppdaterad 2018-11-23