Artiklar
Och 1 januari 2019 skärps lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Foto: Martin Thelénius

Minoriteter, politik och lagar

Både svenska lagar och europeiska avtal ska skydda Sveriges nationella minoriteter.

En minoritet är en mindre folkgrupp inom ett land.
Den som tillhör en minoritet kan behöva försvara sin kultur, språk, religion eller existens mot den folkgrupp som är i majoritet. 

Sverige har fem nationella minoriteter:

 • judar
 • romer
 • samer
 • sverigefinnar
 • tornedalingar

Deras språk är: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. De kallas nationella minoritetsspråk.

Den svenska minoritetspolitiken

Sverige ska ha en politik som skyddar minoriteterna.
Det innebär bland annat att det finns lagar som myndigheter måste följa. Exempel på myndigheter är kommuner och landsting.

Minoritetspolitiken ska göra att de nationella minoriteterna kan påverka myndigheter och andra som har makt.
Minoritetspolitiken ska även hålla de nationella minoriteternas språk levande.

Sverige har skrivit under europeiska avtal

Sedan år 2000 gäller två europeiska avtal om minoriteter i Sverige.
Sverige har ratificerat avtalen, alltså skrivit under och lovat att följa reglerna. Till exempel har Sveriges regering lovat att lägga undan pengar för att stötta minoriteters kultur och språk.

Det första avtalet heter Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.
Ramkonventionen innehåller regler som hjälper nationella minoriteter.

Det andra avtalet är den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.
Stadgan innehåller regler för hur man ska hjälpa nationella minoriteter att behålla sina språk.

De länder som skriver under avtalen erkänner också viktiga saker, till exempel:

 • Det finns olika minoriteter i Europa. Dessa minoriteter har funnits länge i Europa.
 • Minoriteterna har ett eget språk och en egen kultur.
 • Minoriteternas kultur och språk riskerar att försvinna om de inte får stöd av länderna de bor i.
 • Det är viktigt att skydda minoriteterna, eftersom det gör Europas länder mer rättvisa och fredliga.

Vad betyder nationell minoritet i Sverige?

Det fanns ingen tydlig regel för vilka som ska räknas som nationella minoriteter enligt de europeiska avtalen. Men det står att religion, språk, traditioner och historia är viktiga delar.

Sverige lade till några punkter för att räknas som nationell minoritet:

 • en känsla av att man hör ihop med varandra i minoritetsgruppen
 • en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell gemenskap
 • en vilja att ha kvar sin identitet´
 • historiska eller långa band med Sverige. 

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar passar in på alla dessa punkter. De har bidragit till den svenska kulturen men samtidigt behållit sin egen kultur, religion och sitt språk.
De har också funnits i Sverige under lång tid:

 • Judar har bott i Sverige sedan 1600-talet.
 • Romer har bott i Sverige sedan 1500-talet.
 • Samerna har levt i det som nu är Sverige sedan mycket lång tid. Därför räknas de också som urfolk.
 • Tornedalingar och finsktalande personer har funnits här långt före staten Sverige fanns.

Ändrade lagar ska skydda minoriteterna

Sveriges minoritetspolitik har fått kritik, både inom Sverige och från andra länder. Kritikerna menar att Sverige inte har gjort tillräckligt för de nationella minoriteterna.

Ett exempel på kritik är att skyddet för minoriteter har varit för beroende av geografisk plats. Ett annat exempel är att minoriteterna inte kunnat påverka myndigheter tillräckligt.

Sveriges regering har därför ändrat lagen för att skydda minoriteterna bättre.

År 2010 ändrades lagen för att tydligare beskriva vad Sverige ska göra för att stötta minoriteter.

Flera ändringar år 2019 handlar om starkare rättigheter för minoriteterna och deras språk.

Lagen heter lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Text: Funka Nu AB, 2022.

Sidan uppdaterad 2022-11-25