Artiklar
Illustration Länsstyrelsen i Stockholm.

MUCF får nytt uppdrag

Regeringen har gett MUCF i uppdrag att analysera förutsättningarna och konsekvenserna av att myndigheten tar över de uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län idag har inom minoritetspolitiken.

I ett pressmeddelande från regeringen står att analysen ska omfatta det ansvar som länsstyrelsen har för uppföljning, samordning och fördelning av bidrag till de nationella minoriteterna. Sametinget kommer fortsatt att vara ansvarig myndighet för uppföljning av minoritetspolitiken när det gäller samer och samiska och berörs inte av uppdraget.

– Frågan om ansvaret för uppföljning och samordning inom minoritetspolitiken har varit föremål för flera utredningar. Samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken bör stärkas i syfte att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt bidra till minoritetspolitikens genomförande. Analysuppdraget till MUCF kommer ge oss underlag för att pröva en förändring av ansvaret i dessa frågor, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Senast den 15 oktober 2024 ska MUCF lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Kulturdepartementet.

Bakgrund till uppdraget är utredningen Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) som föreslog att samordnings- och uppföljningsansvaret skulle flyttas från Länsstyrelsen i Stockholms län. Vid val av en myndighet som ska samordna och följa upp minoritetspolitiken bör vikt läggas vid kompetens inom samordning av statliga insatser, kunskapsspridning och samverkan samt uppföljning och analys.

MUCF ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att ta fram, samla och sprida kunskap, bidra till samordning av statliga insatser, samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det civila samhällets organisationer, samt fördela statsbidrag. Myndigheten ska vidare följa upp och analysera offentliga aktörers insatser i förhållande till målet för politikområdena. Myndigheten har haft uppdrag inom minoritetspolitiken, bland annat att utveckla och sprida former för barns och ungas inflytande samt att stärka det romska civilsamhället.  

Här finns uppdraget: Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att analysera förutsättningar för att inordna de uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län har inom minoritetspolitiken - Regeringen.se

KARIN SKOGLUND


Sidan uppdaterad 2024-06-24