Artiklar

Nystart för stärkt minoritetspolitik

Regeringen har beslutat om skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik samt flera regeringsuppdrag för att ytterligare stärka den svenska minoritetspolitiken efter propositionen En stärkt minoritetspolitik (2017/18:99). 

Bland annat tas nästa steg i fråga om språkcentrum och organisationsbidraget till de nationella minoriteterna höjs.
– Den politik och de uppdrag vi nu har beslutat om är en tydlig förstärkning av den svenska politiken för våra fem nationella minoriteter, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

Skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282) utvecklar den fortsatta inriktningen för minoritetspolitiken i de delar som inte är lagstiftning. I skrivelsen lyfter regeringen bland annat styrningsfrågor och att regeringen avser att tillsätta en utredning om den fortsatta myndighetsstrukturen för samordning, utveckling och uppföljning. Regeringen aviserar att ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråkens bevarande ska utarbetas och antas samt att organiseringen av språkcentrum ska utredas för att kunna ingå i programmet.

I skrivelsen utvecklas innebörden av ett helhetsgrepp och för betydelsen av de internationella åtagandena ökad tydlighet i ansvarsfördelningen. Regeringen bedömer att stödet för de nationella minoriteternas riksorganisationer bör öka och att ett motsvarande stöd till samiska riksorganisationer bör inrättas. Regeringen gör även bedömningar i fråga om hälso- och sjukvård, kompetensförsörjning och behovet av ökad kunskap och synlighet i samhället.

Regeringen beslutar i dag också om uppdrag till Sametinget, Institutet för språk och folkminnen och Socialstyrelsen:

  • Sametinget ges i uppdrag att utreda formerna för hur Samiskt språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska språkvarieteter.
  • Institutet för språk och folkminnen (ISOF) får i uppdrag att utreda hur språkcentrum eller motsvarande funktioner för de nationella minoritetsspråken kan organiseras.
  • ISOF ska också under 2018 genomföra insatser för att tillgängliggöra språkliga resurser, bland annat genom att digitalisera material.
  • Socialstyrelsen ges ett tvådelat uppdrag om att dels informera kommuner, landsting, vårdgivare och andra berörda aktörer om minoritetslagens betydelse för socialtjänsten och hälso- och sjukvården, dels genomföra en kartläggning av behovet av kunskapshöjande insatser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Regeringen beslutar även om ökade stöd och bidrag till de nationella minoriteterna:

  • Engångsvis ökat organisationsstöd till de organisationer som företräder de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar med drygt 1 900 000 kronor under 2018. Regeringen ökar även engångsvis det belopp som ska användas till bidrag till och stöd för organisationer som företräder samer inom det minoritets-politiska området med 480 000 kronor under 2018.
  • Regeringen anslår 2 500 000 kronor för att Institutet för språk och folkminnen ska genomföra en extra fördelning av ekonomiskt stöd till projekt som bidrar till revitalisering av de nationella minoritetsspråken.
  • Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) beviljas bidrag för vidare insamling och spridning av material med anledning av den förstudie om det historiska förhållandet mellan staten och tornedalingar respektive meänkielitalande.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2018-11-23