Rapport om minoritetspolitiken 2018

Hur kommuner och landsting arbetar för att uppfylla de nationella minoriteternas rättigheter skiljer sig fortsatt tydligt åt mellan de som ingår i något av förvaltningsområdena och de som inte gör det.

Det visar Länsstyrelsens och Sametingets rapport om minoritetspolitikens utveckling 2018 som i dag lämnas till regeringen. Årets rapport har fokuserat på de nationella minoriteternas möjlighet till delaktighet och inflytande i praktiken.

Rapporten belyser hur kommuner och regioner arbetar för att uppfylla de rättigheter de nationella minoriteterna har enligt minoritetslagen.
- Problembilden ser olika ut för de olika minoriteterna, konstaterar Pernilla Ek, enhetschef för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor vid Länsstyrelsen Stockholm.

Rapporten visar att kommuner och regioner oftast håller samråd med en minoritet i taget och om olika saker beroende på vilken minoritet som deltar. De flesta samråd berör frågor om kultur och språk medan diskriminering och utsatthet berörs minst.

I myndigheternas rapportering påtalas återigen bristen på medel. De nuvarande resurserna är kraftigt underdimensionerade för att kunna bedriva ett effektivt utvecklings- och uppföljningsarbete.
- Med utökade resurser skulle vi som uppföljningsmyndigheter kunna utveckla verktyg, metoder och modeller till stöd för alla som arbetar med dessa frågor, säger Ellen Omma, handläggare minoritetspolitiska uppdraget på Sametinget.

Även de nationella minoriteternas organisationer behöver tillföras mer resurser, enligt uppföljningsmyndigheterna, eftersom efterfrågan på minoriteternas medverkan i samråd har ökat.

Statsbidraget till kommuner och regioner är en viktig resurs i arbetet med att uppfylla de rättigheter nationella minoriteter har. Eftersom bestämmelserna kring användandet av statsbidraget tolkas på olika sätt måste de förtydligas, menar uppföljningsmyndigheterna.

Sametinget och Länsstyrelsen föreslår också att länsstyrelserna får resurser och uppdrag att vara ett regionalt stöd i kommuners och regioners arbete med implementeringen av minoritetspolitiken i respektive län.

MALIN A JUNKKA


Här nedan hittar du rapporterna!

Del 1 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Minoritetspolitikens utveckling 2018 Inflytande och delaktighet – en fördjupning

Del 2.Redovisning av uppföljningsmyndigheterna och andra myndigheters uppdrag inom minoritetspolitiken 

 

Sidan uppdaterad 2019-04-10