Artiklar

Vad är romsk inkludering?

Sedan 2012 pågår det ett flertal insatser i samhället för att uppnå romsk inkludering och minska den förtroendeklyfta som kan finnas mellan romer och majoritetssamhället. Romsk delaktighet och inflytande är en viktig beståndsdel som ska genomsyra allt arbete som genomförs.

I februari 2012 beslutade regeringen om en 20-årig strategi för romsk inkludering med det övergripande målet att ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom”. Strategin har sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, särskilt rätten till icke-diskriminering. 
 
Strategin är baserad på förslag från Delegationen för romska frågor som verkade 2006-2010. Den innehåller mål och åtgärder inom sex områden:
 
  • Utbildning
  • Arbete
  • Bostad
  • Hälsa, social omsorg och trygghet
  • Kultur och språk
  • Civilsamhällets organisering
För att kicka igång arbetet med strategin utsåg regeringen fem så kallade pilotkommuner. Dessa var Luleå, Göteborg, Linköping, Helsingborg och Malmö. Pilotkommunerna skulle under 2012-2015 ta fram goda exempel på arbetssätt som kunde spridas över landet efter att pilotverksamheten var avslutad. Ett flertal myndigheter hade även i uppdrag att på olika sätt arbeta för romsk inkludering utifrån sina verksamheter, däribland Arbetsförmedlingen, Boverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. 
 
Vill du läsa mer om den avslutade pilotverksamheten? Eller vill du veta mer om de olika myndigheternas arbete och ta del av resultat och olika rapporter? Gå in i fliken nedan som heter ”Avslutad pilotverksamhet 2012-2015 
 
Sedan 2016 pågår en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering i fem kommuner: Gävle, Borås, Stockholm, Haninge och Uppsala. Kommunerna får bidrag från regeringen för att bygga upp en struktur i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom de sex områden som omnämns i strategin. 
 
Är du nyfiken på att läsa mer om utvecklingskommunernas arbete för romsk inkludering? Gå in i fliken ”Utvecklingskommunernas arbete” eller gå in i flikarna för respektive utvecklingskommunen. Dessa sidor kommer att uppdateras kontinuerligt med aktuell information. 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2012 i regeringsuppdrag att samordna och följa upp arbetet strategin för romsk inkludering. Detta innebär i korthet att myndigheten bland annat ansvarar för att bjuda in myndigheter och romer till lärandeträffar, arrangera spridningsaktiviteter samt stötta och följa arbetet som sker i utvecklingskommunerna. Länsstyrelsen i Stockholms län ska även verka för att fler kommuner utöver utvecklingskommunerna, ska arbeta för romsk inkludering. Detta görs bland annat genom att bjuda in intresserade kommuner till ett nationellt kommunalt nätverk. 
 
Varje år lämnar Länsstyrelsen i Stockholms län även in en årsrapport till regeringen (Kulturdepartementet) om det arbete för romsk inkludering som bedrivits under föregående år. Årsrapporten bygger bland annat på underlag från aktuella kommuner och en analys av genomfört arbete. 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län får med jämna mellanrum i uppdrag att ansvara för olika regeringsuppdrag kopplat till olika frågor om romsk inkludering. Sedan 2016 har myndigheten, utöver samordningsuppdraget, ett uppdrag kring en nulägesbeskrivning, ett spridningsuppdrag och ett uppdrag kring romska hälsoinspiratörer. 
 
Är du nyfiken att veta mer om dessa uppdrag? Gå in i flikarna med samma namn som uppdragen. Sidorna kommer att från och med hösten 2017 att uppdateras kontinuerligt. 
 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-04-10