Artiklar

Så arbetar Borås med romsk inkludering

Sedan 2016 är Borås en av fem kommuner som får bidrag för att arbeta med romsk inkludering på lokal nivå. Utvecklingsverksamheten har resulterat i ett antal konkreta aktiviteter och insatser i syfte att förbättra romers livsvillkor i kommunen.

Sedan 2016 har bland annat ett romskt råd inrättats med representanter från såväl den romska målgruppen och tjänstepersoner från kommunen. I kommunen arbetar tre brobyggare med att bygga relationer, motverka fördomar och öka myndigheternas och romers kunskaper om varandra.

Nedan följer några exempel på hur Borås har arbetat med romsk inkludering under 2018.

Studiebesök i Auschwitz-Birkenau

Under hösten beslutade romska rådet i Borås och Romani kulturförening att tillsammans med kommunens Arbetslivsförvaltning att genomföra en studieresa till Auschwitz-Birkenau i Polen för att besöka ett av de så kallade ”zigenarlägren” där många romer förlorade livet. Intryck och erfarenheter från resan har nu omvandlats till en utställning. Utställningen startade på Stadsbiblioteket i Borås men kommer att under 2019 fungera som en vandringsutställning, både i Borås men även i andra delar av landet.
- Det är en mörk historia och flera av oss romer har släktingar som miste livet i något utav dessa fasansfulla läger. Vi genomförde studieresan för att aldrig någonsin glömma det som hände och för att sprida denna kunskap till våra barn, barnbarn och alla andra i Borås Stad, säger Robert Simonovic, samordnare för romsk inkludering i Borås.

Hälsoinspiratörer i Borås

Romers långa historia av utanförskap, diskriminering och sämre förutsättningar på alla nivåer är starkt bidragande orsaker till romers ohälsa idag. För att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer har projektet Romska hälsoinspiratörer startats. Projektet är ett initiativ av det romska ungdomsförbundet och har sedan tidigare genomförts i flera kommuner i landet. Borås Stad valde att under 2018 att vara en del av detta.

Under hösten har 28 unga personer i åldrarna 15–30 genomfört en utbildning i syfte att få fördjupad kunskap inom olika hälsoområden som kost, fysisk aktivitet och sexuell hälsa. Projektet har varit framgångsrikt och gett en rad positiva resultat.
- Vi gratulerar de 28 unga romer som nu är utbildade hälsoinspiratörer. Nu är det dags för nästa steg under 2019 att ta med sig kunskapen till övriga romer, säger Robert Simonovic.

Barn och unga

Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom strategin för romsk inkludering. Barn och ungas inflytande har även en central roll i arbetet på det nationella minoritetsområdet. Sedan den 1 januari skärps lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Där tydliggörs att barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska främjas särskilt.
-I Borås Stad jobbar vi med detta på olika sätt. I vårt romska råd har vi varit noga med att fånga upp även de unga och planerar för ett ungdomsråd. Efter att ha fått ta del av Gävles fina arbete med ”study-group” bestämde vi oss för att testa deras upplägg med jättefina resultat, säger Robert Simonovic.

Han fortsätter med att berätta om att Borås stad även arbetar hårt på skolområdet. Att få tag i kompetenta modersmålslärare kan vara svårt. Nu har de haft tur att få tag på en engagerad modersmålslärare i svensk resanderomani och en lärare i lovari samtidigt som nyanlända fortsätter som vanligt.

En av modersmålslärarna, Bennie Åkerfeldt, undervisar i svensk resanderomani.
- Vår dialekt är på väg att försvinna så det handlar både om att ta till vara och att revitalisera, säger Bennie. Intresset är stort från min språkgrupp, samtidigt som det är något helt nytt i vår kultur, att en resanderom får förtroendet av att bli anställd som lärare och att få ha resanderomska barn som elever. Vi är den största gruppen av romer i landet men det finns hittills bara en sådan klass/lärare i landet.

Samrådsarbete med fokus på skolan

Bennie är väldigt nöjd och stolt över det arbete som bedrivs i Borås. Bennie anser att politiker och tjänstemän i kommunen har ett väl fungerande samråd med romerna. Samrådsarbetet har lett till nya insikter för alla parter och tillsammans har de prioriterat verksamheter på ett effektivt och respektfullt sätt.  Ett av de prioriterade områdena är skolan. De har beslutat att romernas historia i landet ska ingå i grundskolan och att modersmålsundervisning i romska ska ges åt de barn som begär det.
- Västra Götalands regionen har, med hjälp av mig och en romsk arbetsgrupp tagit fram ett utbildningspaket i romsk historia i Sverige, säger Bennie. Utbildningspaketet har testats i sju av Borås skolor och  finns nu färdigt för grundskolor i regionen att ladda ner kostnadsfritt och använda i undervisningen.

Bennie vill rikta ett stort tack till Borås kommun som tar sitt ansvar och uppfyller minoritetslagstiftningen:
- Genom samrådet får minoriteten det vi har rätt till och därigenom får vi ett bättre och mer jämlikt Sverige.

Robert Simonovic

Mirelle Gyllenbäck

Emmy Bornemark

 

 


 

Sidan uppdaterad 2019-02-01