Skolinspektionen granskar modersmålsundervisning

Elever som tillhör de nationella minoriteterna har sedan 2015 utökad rätt till modersmålsundervisning. I år kommer Skolinspektionen göra en tillsyn som omfattar 25 huvudmän.

Skolan har stor betydelse för de nationella minoritetsspråkens - finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska - fortlevnad och utveckling. Modersmålet har stor betydelse för elevers identitet, självkänsla och betydelse för skolframgång. 

Skolinspektionens erfarenheter pekar på att det finns en risk för att undervisning i nationella minoritetsspråk inte alltid erbjuds och anordnas i den utsträckning som elever har rätt till. 

I dag deltar endast hälften av de grundskoleelever som har rätt till modersmålsundervisning i de olika nationella minoritetsspråken i undervisningen. Vad beror denna låga andel på? Exempelvis brister många kommuner i att informera om elevers rätt till undervisning eller i att erbjuda och anordna sådan undervisning. Vidare råder det stor brist på lärare i de nationella minoritetsspråken. 

I Skolinspektionens tillsyn ska följande frågor besvaras: 

  1. Erbjuder huvudmannen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till de elever som har rätt till det?
  2. Anordnar huvudmannen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till de elever som har rätt till det?

    Kartläggande frågeställningar:
  3. I vilken omfattning ges modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk?
  4. I vilken omfattning använder huvudmannen fjärrundervisning för att tillhanda-hålla modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk?
  5. I de fall fjärrundervisning bedrivs. Vilka exempel finns?

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2019-03-12