Skrivarkurser och läsambassadörer på gång

2017 fick Kulturrådet i uppdrag att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken, samt att tillsammans med romska minoriteter genomföra läsfrämjande insatser. Nu börjar konkreta projekt att ta form.

Projektet Bokstart, en nationell satsning för att stimulera barns språkutveckling men med fokus på de nationella minoritetsspråken, samt skrivarkurser på de nationella minoritetsspråken på Biskops-Arnö är två konkreta projekt som Kulturrådet arbetar med just nu kopplat till uppdraget.

Dessutom pågår samråd med romska representanter med syfte att starta upp ett nytt projekt med romska läsambassadörer. Projektet har funnits förr då Kulturrådet haft läsambassadörer som arbetat med läsfrämjande på olika sätt runt om i landet. Nu vill Kulturrådet göra om detta men med fokus på romer och romsk litteratur.

Minoritet.se fick en pratstund med Kulturrådets Susanne Bergström Larsson, ställföreträdande enhetschef på enheten litteratur och bibliotek, och Cecilila Brisander, handläggare, som även arbetar som utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm. De berättar att en stor del av tiden gått till att samråda och lyssna in vilket behov de nationella minoriteterna har.
- Vi har haft samråd, dialoger och rundabord-samtal och vi har skapat oss ett stort kontaktnät, säger Susanne Bergström Larsson.

Men nu börjar de konkreta resultaten som sagt att synas.
- Vi har bland annat gjort klart med en upphandling för skrivarkurser på de nationella minoritetsspråken som ska hållas på Biskops-Arnö. De kommer igång nu under våren och fortsätter under 2019, säger Cecilia Brisander.

Susanne Bergström-Larsson säger att en svårighet är att få fram böcker på minoritetsspråken och att det behövs fler som skriver på dem. Men det behövs också göras mer översättningar till minoritetsspråken av befintliga böcker.
- Det finns för lite böcker totalt sett.

- Bibliotek kan vara en arena för att synliggöra  och öka kunskapen om nationella minoriteter. Det kan finnas de som har en slumrande identitet och får syn på dessa böcker och får en väg in, säger Cecilia Brisander.

Insatser från Kulturrådet:

  • Undersöker möjligheterna till stöd för olika delar i utgivningskedjan -skriva, översätta, redigera, producera, marknadsföra och distribuera.
  • Informerar aktivt för att få fler ansökningar till Kulturrådets befintliga bidrag.
  • Har tagit fram översättningar av Bokstartmaterial och faktablad på de fem minoritetsspråken. För några av språken även på dess varieteter. Bokstart är Kulturrådets nationella satsning för att stimulera barns språkutveckling. 
  • Informerar bibliotek och skolbibliotek för att höja medvetenheten om vikten av att tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråk.          
  • Genomför rundabordssamtal för att undersöka hinder och förslag till lösningar för att främja utgivning och spridning av litteratur på minoritetsspråk.
  • Har genom upphandling givit i uppdrag till folkhögskolan Biskops-Arnö att genomföra skrivarkurser på de nationella minoritetsspråken. Mer information kommer.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-04-16