"Stan ska vara till för alla"

Stockholms stad är en romsk utvecklingskommun, ett arbete som i ett första steg ska pågå till 2023. Ledstjärnan i arbetet är mänskliga rättigheter – ingen ska diskrimineras.

Minoritet.se träffar Heidi Pikkarainen, strateg på Stadsledningskontoret, kansliet för mänskliga rättigheter och Nina Lundberg, brobyggare på Arbetsmarknadsförvaltningen för att få veta mer om satsningen.

Heidi betonar särskilt att det är ett rättighetsarbete som präglas av långsiktighet samt romsk delaktighet och inflytande.

För att uppnå långsiktighet ska arbetet med romers rättigheter vara en naturlig del av stadens ordinarie verksamhet, menar Heidi.
- Kommunfullmäktige har antagit två styrdokument för att skapa en tydlig struktur för arbetet med romsk inkludering: ”Strategi för romsk inkludering” och ”Riktlinjer för stadens arbete med nationella minoriteter”. Det skapar goda förutsättningar för att arbetet i staden inte är ett projekt som är avgränsat i tid och plats, utan blir en naturlig del i stadens utvecklingsarbete.  

Både Heidi och Nina betonar att delaktighet uppnås genom kunskap om minoritetens villkor både ur ett historiskt och nutida perspektiv.  De förklarar att det svenska samhället länge har präglats av fördomar och negativa uppfattningar om romer. Detta har lett till att romer i stor utsträckning inte fått lika tillgång till utbildning, arbete eller bostadsmarknad som andra grupper i samhället. Därför är förtroendet för kommun och stat lågt inom den romska gruppen.

En strategi för att överbrygga förtroendeklyftan har varit att anställa brobyggare, berättar de. En brobyggares uppgift är att fungera som en länk mellan staden och den romska minoritetsgruppen.  

Nina arbetar som en av flera brobyggare i Stockholms stad. Hon beskriver att arbetet med romsk inkludering till en början leddes av Arbetsmarknadsförvaltningen. Syftet var att utveckla ett arbetssätt så att förvaltningens resurser skulle utnyttjas och vara tillgängliga också för den romska minoriteten. Genom brobyggare som Nina, som har romsk kultur- och språkkompetens, kan kontaktytor och nätverk utnyttjas bättre och förtroende skapas.

Uppgiften för brobyggarna är att skapa sig en helhetsbild av varje individs situation, säger Nina. För att en viss individ ska komma in på arbetsmarknaden kan det vara flera faktorer som måste lösas.

Nina, eller andra brobyggare på arbetsmarknadsförvaltningen, guidar varje individ till rätt instans i staden, så att de får adekvat hjälp. Både Nina och Heidi lyfter speciellt goda exempel som en annan viktig faktor för att öka förtroendet.

I sitt arbete på Arbetsmarknadsförvaltningen var Nina med och genomförde en utbildning som utformades utifrån flera romers önskemål. Personerna uttryckte att de ville gå en kallköksutbildning som samtidigt kombinerades med arbete inom Stockholms förskolor och skolor.

Satsningen blev lyckad och ryktet spreds snabbt inom den romska gruppen. Fler har kontaktat oss för att få information om andra insatser som arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder personer som vill ha stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Stockholm stad erbjuder sommarjobb för ungdomar. En av dessa heter rättighetsjakten, ett arbete som genomfördes förra sommaren. Rättighetsjakten syftade till att sommarjobbarna skulle ta fram verktyg på hur staden kan arbeta med att stärka de mänskliga rättigheterna genom att fokusera på frågor om antiziganism och romers närvaro i Stockholm genom historien. Genom brobyggarverksamheten uppmuntrades romska ungdomar att söka arbetet. Sommarjobbarna skapade filmer och annat material som staden använder för att stärka stockholmarnas mänskliga rättigheter.
- Vi kommer inte att ge oss, vi vill visa att vi menar allvar, säger Nina med eftertryck. Stan ska vara till för alla!

PETRA KAHN NORD

 

Sidan uppdaterad 2018-10-26