Olga Friberg Jonsson, Robert Vävström, Muju Halilovic och Julia Sällström. Foto: Malin A Junkka

"Vi vill bidra till ett nytt Vi"

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) i Malmö jobbar med sitt unika koncept att se till att den romska nationella minoriteten romer får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda på kommunal nivå. "En romsk institution, som kommunal verksamhet, hjälper romer att få ett starkare skydd"

Det menar Mujo Halilovic som är verksamhetschef på centret som funnits sedan 2009. Just nu revideras handlingsplanen för hur Malmö stad ska leva upp till minoritetslagen för minoriteten romer.  
- Den nya ska prövas politiskt i höst. Den nuvarande innefattar i dag åtta förvaltningar men vi har förhoppningar om att den nya ska omfatta alla förvaltningar, säger Mujo Halilovic.

RIKC har också till uppgift att samordna det Romska rådet i Malmö som består av 11 föreningsrepresentanter.
- Rådet är ett samråds- informations- och remissorgan som fungerar bättre och bättre. I början handlade det mycket om att överbygga misstro, säger Mujo Halilovic som arbetat på RIKC sedan starten 2009.

Det unika med RIKC är att de arbetar 50 procent gentemot romer och 50 procent gentemot allmänheten.
- Romer ges inflytande och delaktighet över frågor som centret arbetar med, så som skola, kultur, bostadsfrågor och sociala frågor, säger Mujo Halilovic.

Robert Vävström, samhällsvägledare på centret tillägger:
- Det är viktigt att kunna språken och vi kan tillsammans här många varieteter och även andra språk.

RIKC fungerar är ett medborgarkontor som har öppet mellan 8.30-17 vardagar. De anställda hjälper till med tolkning eller fungerar som stödpersoner. Med åren har verksamheten utvecklats och fått fler anställda. Mujo menar att det är viktigt med en institution med rätt kompetens för att frågorna ska få tyngd. Han är därför väldigt förväntansfull inför det förslag som innebär att romani chib ska få ett eget Språkcentrum, enligt förslaget från Institutet för språk och folkminnen ska det placeras i Malmö.
- Det är ett erkännande som visar att det är ett språk som kommit för att stanna.

Mujo menar att det behövs romska institutioner och långsiktighet för att komma framåt med de romska frågorna i Sverige. Och Robert Vävström tycker att Malmö är rätt ort för det.
- Det finns många romer här.

- Vi har förhoppningar om samarbete, säger Olga Friberg Jonsson, projektassistent och senast anställd på RIKC.

Under sommaren kom regeringen också med ett förslag om att inrätta en myndighet för romska frågor. Utredningen har haft i uppdrag att närmare utreda hur en myndighet för romska frågor kan inrättas. I uppdraget har ingått att föreslå vilka specifika uppgifter myndigheten ska ha med tydliga avgränsningar mot andra berörda myndigheters verksamhet samt utreda hur romskt deltagande och inflytande i förhållande till myndighetens uppgifter kan säkerställas.
- Det behövs en sådan myndighet för att ge romerna ett starkare skydd, menar Mujo.

Hur ser ni på er roll i förhållande till en sådan myndighet?

-
Vi är mer som ett komplement. Vi hoppas kunna samarbeta, säger Diana Bogelund, samhällsvägledare.

Hon hoppas att deras arbete på RIKC kan få ett större erkännande från majoritetssamhället.
- Vi har fått ett erkännande från romerna men vi vill också få det från majoritetssamhället.

I höst väntar många olika uppdrag för RIKC som i våras firade 10 år. Några av sakerna som står på agendan för RIKC är Romska rådets konferens, en utbildningsdag med Länsstyrelsen i Skåne om romsk inkludering och workshops med Socialstyrelsen och anställda inom Malmö stad vilket innebär kunskapshöjande insatser om romer. Sedan har planerna inför Förintelsens minnesdag 2020 redan påbörjats.
- Nationella minoriteter och deras språk och kultur är en del av det svenska samhället och vi vill bidra till att skapa ett nytt "vi-tänkande". Vi samarbetar redan med ett flertal instanser, statliga myndigheter, forskare vid lärosäten och civilsamhället, exempelvis Judiska Församlingen i Malmö. Vi sträcker gärna ut handen för vidare samarbete med alla som vill bidra till ett mer inkluderande samhälle, säger Mujo Halilovic

Samrådssvaren till förslagen om att inrätta Språkcentrum för romani chib och jiddisch (Språkcentrumutredningen)  kommer nu att sammanställas och Institutet för språk och folkminnen gör sedan en bedömning av i vilken mån förslagen behöver anpassas. Därefter skriver Institutet för Språk och folkminnen en rapport med de slutliga förslagen och lämnar över den till regeringen senast den 1 oktober.

MALIN A JUNKKA

(RIKC finns även i Göteborg men där heter det RCV)

 

Sidan uppdaterad 2019-08-22