Artiklar

Rätten upphäver beslut om slopad finskundervisning i förskoleklass

Förvaltningsrätten går föräldrarnas linje och upphäver Malmö stads tidigare beslut att slopa modersmålsundervisning i finska i förskoleklasser.

Skälet är att Malmö stad inte har följt minoritetslagen genom att en nationell minoritet inte har getts möjlighet till inflytande inför ett beslut som berör minoriteten.

I januari 2020 fattade Malmö stads grundskolenämnd beslutet att finskundervisning i förskoleklasser för elever som tillhör den nationella minoriteten sverigefinnar skulle upphöra från och med höstterminen 2020. Grundskolenämnden motiverade beslutet med att modersmålsundervisning i finska i förskoleklasser skulle bryta mot kommunallagens likställighetsprincip och att man inte har samma skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning som för elever i grundskolan.

En grupp finsktalande föräldrar blåste till strid och överklagade beslutet i förvaltningsrätten. Bland annat hänvisar gruppen i sitt överklagande till att Malmö stad, som förvaltningskommun för det nationella minoritetsspråket finska, ska garantera en högre nivå av service och skydd och stöd för minoritetsspråket. Malmö får ett stort årligt statsbidrag bland annat för att stödja användningen av finska.

Dessutom pekade gruppen på att Malmö stad inte levt upp till minoritetslagen (§5) genom att staden inte haft något samråd med de finska föräldrarna i en fråga som berör dem som nationell minoritet. I överklagande pekar föräldragruppen att de nåddes av informationen när kommunens budgetförslag redan färdigställts.

Vid ett skolsamråd i december 2019 gjordes det klart för föräldrarna att beslutet att slopa finskundervisning i förskoleklasser redan var fattat och inte gick att rubba. Man ställdes inför ett fullbordat faktum. Malmö kommun har inte bestridit föräldrarnas beskrivning.

Förvaltningsrätten anser att själva slopandet av modersmålsundervisning i finska i förskoleklasser i sig inte bryter mot lagen. Däremot anser förvaltningsrätten att Malmö stads beslut inte fattats på ett lagligt sätt”…eftersom en nationell minoritet således inte har getts möjlighet till inflytande i en fråga som berör minoriteten”, som det står i domen. Staden skulle ha bjudit in till en verklig dialog och inte bara informerat när beslutet redan i princip var fattat. 

FREDRIK SIERADZKI

Sidan uppdaterad 2021-05-07