Artiklar

Det offentligas skyldigheter och ansvar

Förvaltningsmyndigheter ska enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) ge nationella minoriteter inflytande i frågor som berör dem.

Propositionen En stärkt minoritetspolitik framhåller att minoritetspolitiken ska genomföras tillsammans med de nationella minoriteterna, att deras inflytande är avgörande för att synliggöra gruppernas behov i samhället och att Sverige ska leva upp till åtaganden i internationella konventioner.

Nationella minoriteter är både rättighetsbärare och experter på sin situation. De ska ges faktiskt inflytande över sina villkor och förutsättningar. Förvaltningsmyndigheter ansvarar för att säkerställa att inflytande och samråd äger rum.

Inflytandeformer kan anpassas till vad som passar bäst för den givna situationen och verksamheten i fråga. Det centrala är att inflytande ska syfta till att åstadkomma delaktighet i beslutsprocesser.

Minoritetslagen fastslår att:

  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor (5 §).
  • Samråd ska ske genom att förvaltningsmyndigheter för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande (5 §).
  • I lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket finns särskilda bestämmelser om konsultationer med det samiska folket (5 §).
  • Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar (5 a §).
  • Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen och de föreskrifter som lagen hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken (3 §).

Samråd ska ske genom strukturerad dialog. Dialog betonar att förvaltningsmyndigheter har ett ansvar att forma samråd som möjliggör ett jämbördigt, ömsesidigt och förtroendefullt meningsutbyte. Struktur pekar på skyldigheten att driva en systematisk samrådsprocess, utifrån en genomtänkt och långsiktig struktur. För att strukturerade dialoger ska vara möjliga behöver det finnas engagemang både hos förvaltningsmyndigheten och nationella minoriteter. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är det offentligas ansvar att informera om och möjliggöra nationella minoriteters rättighet till inflytande. 

Att möjliggöra inflytande för nationella minoriteter kan bidra med positiva värden för utvecklingen av förvaltningsmyndigheters kärnuppdrag. Genom att ta del av nationella minoriteters erfarenheter, kunskap och perspektiv kan offentliga verksamheter bättre förstå minoriteternas behov och förutsättningar. På så sätt får offentliga aktörer en ökad kunskap om hur de kan utforma och erbjuda tjänster och service som är ändamålsenliga och effektiva för fler medborgare i samhället.

 

 

 

Sidan uppdaterad 2024-01-23