Artiklar

Detta gäller utanför förvaltningsområdena

Minoritetslagen gäller i hela Sverige och det innebär att alla fem nationella minoriteterna har rättigheter. Alla förvaltningsmyndigheter ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas.

Allmänna bestämmelser

Gemensamt för alla förvaltningsmyndigheter är att man ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur i Sverige. Minoritetsspråken är skyddade både i språklagen och genom  minoritetslagen. I lagarna står det uttryckligen att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Det kan ske på olika sätt och till stor del handlar det om att möta kraven från minoriteternas sida.
 
Även om förvaltningsmyndigheten inte ingår i något ett förvaltningsområde för minoritetsspråk så gäller minoritetslagen. Här är kraven som ställs:
 1. Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen och de föreskrifter som den hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.
 2. I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
 3. Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom att myndigheter för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.
 4. Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.
 5. Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits ska på begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 § i minoritetslagen.
 6. Finns det personal som behärskar finska, meänkieli och samiska så har den enskilde rätt att använda sitt språk vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden där den enskilde är part.
 7. Enskilda har alltid rätt att använda finska, meänkieli och samiska vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän och Diskrimineringsombudsmannen. Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part.
 8. Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där det behövs i enskildas kontakter med myndigheter.
 9. Förvaltningsmyndigheterna har rätt att bestämma tider och särskilda platser för att ta emot den som talar finska, meänkieli eller samiska. Myndigheten får också ha särskilda telefontider. Det är viktigt att det framgår tydligt vart de nationella minoriteterna ska vända sig för att nyttja sina rättigheter.
 10. En kommun ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk.
 11. Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
 12. Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till minoritetsspråkig service och omvårdnad.
Några råd som kan förbättra arbetet med de nationella minoriteterna och hjälpa till att följa minoritetslagen:
 • Informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter via t.ex. webbplats, informationsblad, broschyrer, öppna informationsmöten, lokalpress, sociala medier.
 • För att uppmuntra språkanvändning och synliggörande av minoritetsspråken bör informationen inte bara ges på svenska utan även på minoritetsspråken. Det kan till exempel handla om kontaktinformation, den viktigaste samhällsinformationen och den mest efterfrågade informationen på webbplatsen.
 • Informera anställda om nationella minoriteters rättigheter och lagen som reglerar dessa rättigheter. 
 • Arrangera informationsträffar för de nationella minoriteterna och tänk på att minoriteternas egna organisationer kan vara en bra resurs för att nå ut med riktad information.
 • Skapa struktur för att möta minoritetsspråkiga medborgare genom att t.ex. ha minoritetsspråkiga kontaktpersoner och/eller informatörer och skapa beredskap att vidarebefordra frågor från reception/växel till dessa kontaktpersoner.
 • Främja och synliggör minoritetsspråken och – kulturerna genom t.ex. modersmålsundervisning i skolan och modersmål i förskolan, språkbad och språkkurser, sagostunder, teater och annan barnkultur, utställningar på bibliotek.
 • Verka för att synliggöra språken på vägskyltar och andra skyltar på och i offentliga byggnader och lokaler.
 • Ett led i arbetet med att främja de nationella minoritetsspråkens bevarande kan också vara att arbeta medvetet med konsekvensanalyser. I beredningen av frågor som berör de nationella minoriteterna bör eventuella konsekvenser redovisas.
 • Barn som tillhör nationella minoriteter har enligt lagen rätt att få utveckla sin egna minoritetskulturella identitet och det egna minoritetsspråket. Detta ska beaktas särskilt när beslut fattas som kan komma att påverka barn. Det kan röra sig om placering av barn i förskola, modersmålsundervisning, tillgång till litteratur i och på de nationella språken i bibliotek eller beslut om kulturverksamhet.
 • Ge de nationella minoriteterna inflytande över frågor som berör dem och skapa strukturerade och regelbundna samrådsformer med de nationella minoriteterna.
 • Bjud även in icke föreningsaktiva genom t.ex. öppna samråd på t.ex. bibliotek.
 • Ge möjlighet att lämna synpunkter via förslagslådor i bibliotek och/eller på internet.
 • Ge samråden politisk förankring.
 • Kartlägg nationella minoriteters behov och önskemål av service på minoritetsspråken
 • Kartlägg språkkunskaperna bland personalen.
 • Erbjud personalen fortbildning i minoritetsspråk och kulturer.
 • Organisera så att personal som har språkkunskaper arbetar i verksamheter där det finns behov av språkkompetensen.
 • Samverka mellan kommuner och regioner.
 • Ta hjälp av kunskapshöjande insatser som Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för. Informationen finns på webbplatsen www.minoritet.se
 • Använd Sametinget och Länsstyrelsen Stockholms handbok i arbetet med nationella minoriteters rättigheter. Handboken går att beställa på webbplatsen www.minoritet.se. Här hittar du den!
Sidan uppdaterad 2023-12-01