Publicerad 2020 Rapport PDF

Minoritetspolitikens utveckling 2019 - Minoritetspolitiska mål och riktlinjer

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget har regeringens uppdrag att årligen följa upp och redovisa minoritetspolitikens utveckling. I denna rapport beskriver myndigheterna utvecklingen under 2019.

I rapporten redovisas utvecklingen utifrån minoritetspolitikens tre delområden; diskriminering och utsatthet, språk och kulturell identitet samt inflytande och delaktighet under 2019. I rapporten uppmärksammas även särskilt den nya lagbestämmelsen om mål och riktlinjer och kommuners och regioners arbete med minoritetspolitiska mål och riktlinjer. Även Länsstyrelsernas arbete med mål och riktlinjer redovisas också i rapporten.

Utgivare: Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

Sidan uppdaterad 2023-05-29