Artiklar

Avslutad pilotverksamhet

I februari 2012 beslutade regeringen om en 20-årig strategi för romsk inkludering med det övergripande målet att ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom”. För att kicka igång arbetet med strategin beslutade regeringen i april 2012 om en pilotverksamhet med fokus på fem kommuner; Luleå, Göteborg, Linköping, Helsingborg och Malmö. Syftet med pilotverksamheten var att bygga upp en struktur eller motsvarande långsiktig lösning i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom framför allt områdena utbildning, arbete, hälsa och social omsorg.

Pilotverksamheten startade under hösten 2012 och avslutades i december 2015. Första året ägnades framför allt till uppstart och organisering. Andra året var de viktigaste aktiviteterna att bygga upp nätverk och kontakter, både internt och bland romer. De sista två åren arbetade kommunerna med att framförallt arbeta med att förankra arbetet långsiktigt samt utveckla metoder för hur kommunerna kunde arbeta mer rättighetsbaserat med romsk inkludering.

Under åren hade även ett antal myndigheter i uppdrag att stödja arbetet med romsk inkludering. Stödet har bland annat skett via fördjupade studier, uppdrag till att ta fram och genomföra brobyggarutbildningar, kompetensutveckling, framtagande av litteratur och genom riktat stöd till romska föreningar på området hälsa. Ett nationellt kommunalt nätverk etablerades och som följde kontinuerligt arbetet i pilotverksamheten.

Pilotverksamheten visade på konkreta effekter. Bland annat upplevde kommunerna att fler barn fullföljde sin skolgång samt att kontakten med föräldrarna förbättrades. Utvecklingsarbete genomfördes även på sociala områden genom bland annat samverkan med romska organisationer. Arbetsförmedlingen och kommunerna redovisade vidare att de utökade sina kontakter med den romska gruppen vilket innebar att fler fick tillgång till olika stödinsatser för vuxenstudier och arbete.

Under pilotverksamheten fanns ett flertal brobyggare anställda i pilotkommunerna. En brobyggare är en person med romsk språk- eller kulturkompetens som kan fungera som en länk mellan romer och olika samhällsinstanser. En brobyggare kan vidare bidra till att minska den ömsesidiga förtroendeklyfta som kan finnas mellan romer och majoritetssamhället. Brobyggarnas arbete i pilotkommunerna var en viktig förutsättning för att nå framgång, oavsett om de var anställda inom skolan, socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen.

Länsstyrelsen Stockholm skriver i sin sista årsrapport för pilotverksamheten att tillitsfrågan fortfarande är aktuell och att det behövs fler insatser på detta område. Samarbete och dialog är nyckeln till att skapa hållbar romsk inkludering där samråden kan betraktas som en lägsta nivå. I pilotkommunerna utvecklades dialog och inflytande för romer lokalt. 

Läs mer i Länsstyrelsens årsrapport för 2015 som du hittar i högerspalten.

 

Sidan uppdaterad 2024-02-27