Artiklar

Så jobbar Länsstyrelsen i Stockholm med samordningsuppdraget

Sedan hösten 2012 är det Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar och följer upp regeringens strategi för romsk inkludering. Anna Mannikoff är samordnare för detta arbete.
 
Vad innebär det att vara samordnare för romsk inkludering?
 
- Det innebär att jag är spindeln i nätet och håller koll på vad som pågår i landet i frågor som rör romsk inkludering. Jag har kontakt med kommuner och myndigheter i frågor som rör deras arbeten och uppdrag kopplade till romsk inkludering. Jag har kontakt med Kulturdepartementet som är ansvarigt departement för frågan, då och då. Vidare sprider jag även kunskap om strategin, olika metoder och arbetssätt till kommuner och myndigheter som inte har särskilda uppdrag, men som är intresserade av frågan och vill göra något. Jag har givetvis även kontakt med romska föreningar och organisationer. I korta drag handlar mitt arbete om att vara en slags motor för att arbetet med strategin ska gå framåt. 
 
Hur ser en vanlig dag på kontoret ut för dig? 
 
- En dag är inte lik den andra och mycket handlar om att hålla sig á jour med vad som händer i frågan. Det är många som hör av sig till mig, via mejl och telefon och har frågor. Arbetet i vardagen kan handla om allt ifrån att samverka med kommuner och myndigheter till rent praktiska frågor som att ordna möten och konferenser.   
 
Vad är det roligaste med ditt jobb?
 
- Det är när samarbetet och samverkan med andra leder framåt, när det bär frukt! Det kan exempelvis handla om att en konferens blir bra eller om att vi når samförstånd i en viss fråga. Särskilt roligt är det att samarbeta med det romska civila samhället och exempelvis tar fram en gemensam utbildningsinsats. Det absolut roligaste är att arbeta med alla engagerade personer som är involverad i dessa frågor, det ger mig en sån otrolig energi. 
 
Vad är det mest utmanande?
 
- Det tar tid att skapa förtroende för oss som myndighet och för vårt arbete. Det gäller både romer vi möter och våra myndighets- och kommunkontakter. Att arbeta för romsk inkludering är utmanande, eftersom vi behöver rikta blicken mot oss själva och hitta nya arbetssätt vilket också kan ta tid. Vår erfarenhet är att såväl tjänstemän som romska aktivister kan möta motstånd i sin strävan att få saker att hända. Det länsstyrelsen kan göra är bland annat att sprida goda exempel och visa hur andra myndigheter och kommuner jobbar. 
 
Hur jobbar ni med romsk delaktighet och inflytande? 
 
- Vi genomför bland annat samråd med romska föreningar och riksorganisationer flera gånger per år. Vi samarbetar i olika insatser med romska föreningar och har romska sakkunniga som kan ingå i olika arbetsgrupper. Det färskaste exemplet är vårt uppdrag att göra en ny nulägesbeskrivning av hur romer kan få sina rättigheter tillgodosedda,  
där vi har en arbetsgrupp med romska sakkunniga och tjänstemän från olika myndigheter. Romsk delaktighet och inflytande ska genomsyra allt vårt arbete. 
 
Kvinnor och barn är särskilda målgrupper som omnämns som viktiga i strategin. Hur jobbar ni med att nå ut till dem och vad görs i praktiken?
 
- När det gäller barn och unga har vi ett särskilt uppdrag att stötta romska hälsoinspiratörer, ett projekt som romska ungdomsförbundet genomför. Vi är även med och utbildar unga ambassadörer. De har i uppdrag att berätta om strategin för romsk inkludering för personer i sin omgivning. I den årsrapport som vi lämnar in till Regeringskansliet ingår beskrivningar av hur myndigheter och kommuner arbetar för att kvinnor och barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. När vi sätter ihop arbetsgrupper är vi alltid måna om att det ska vara en jämn ålders- och könsfördelning. 
 
Det är fem kommuner (utvecklingskommuner) som får särskilda medel från staten för att jobba för romsk inkludering. Hur jobbar ni med att övriga delar av landet ska få kunskap om det som sker? 
 
- Vi har ett nätverk där ett tjugotal kommuner ingår. Under hösten arbetar vi för att öka aktiviteter för nätverket. Vi sprider information till dem om arbetet som exempelvis pågår i utvecklingskommunerna och myndigheters arbete. Vi sprider även information om arbetet på webbplatsen www.minoritet.se. 
 
Hur samverkar ni med olika myndigheter i frågor som rör romsk inkludering? 
 
- Vi samverkar med många myndigheter utifrån hur deras uppdrag ser ut. När myndigheter anordnar konferenser i frågan är vi ofta med på ett hörn. att. I regeringsuppdraget att genomföra en ny nulägesbeskrivning samverkar vi med Arbetsförmedlingen, Boverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Under hösten 2017 samverkar vi med myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) om en utbildningsdag för romska organisationer och föreningar. 
 
Är det vanligt att romer vänder sig direkt till dig med olika frågor? Vilka slags frågor kan det handla om?
 
- Det är inte jättevanligt, skulle jag säga. Men när det händer kan det till exempel handla om hur de kan få kommunen att engagera sig i ett arbete för romsk inkludering. Det kan även handla om frågor som rör vilka romska aktivister och grupper som har inflytande i kommuners och myndigheters arbete. Det är väldigt viktigt att alla romska grupper ska finnas representerade i arbetet men i praktiken är det inte alltid så enkelt att åstadkomma. Det är något vi alla måste fortsätta arbeta med. 
 
Länsstyrelsen i Stockholm är en stor organisation med cirka 450 medarbetare. Frågor som rör romsk inkludering kan ibland ha en tendens att hamna i periferin inom olika verksamheter. Hur jobbar ni med att det ska finnas kunskap inom organisationen om romsk inkludering? 
 
- Jag är med i ett nätverk om mänskliga rättigheter och ett nätverk för nationella minoriteter där alla 21 Länsstyrelser i Sverige ingår. Detta medför att frågor om romsk inkludering nu finns representerad i detta sammanhang och blir därmed synligt. Internt försöker vi berätta om vad som sker i frågan på arbetsplatsträffar och andra interna möten. Vi har ett nära samarbete med de kollegor hos oss som jobbar med att samordna och följa upp frågor om nationella minoriteter, det är jätteviktigt. 
 
MIRELLE GYLLENBÄCK
Sidan uppdaterad 2019-08-05