Artiklar

Nulägesbeskrivning

Länsstyrelsen i Stockholm har regeringens uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Boverket, Socialstyrelsen, Skolverket, Folkhälsomyndigheten och romska sakkunniga göra en nulägesbeskrivning i de kommuner som under 2012-2017 beviljats statsbidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på lokal nivå. 

Nulägesbeskrivningen ska följa upp den nulägesbeskrivningen som Länsstyrelsen i Stockholm redovisade till regeringen i december 2014. Syftet är att få en jämförbar och samlad bild av vilka insatser, hinder och möjligheter som finns för att den nationella minoriteten romers rättigheter ska tillgodoses inom de i strategin för romsk inkludering utpekade områdena utbildning, arbete, bostad, hälsa och social omsorg och trygghet samt om de insatser som genomförts bidragit till strategins övergripande mål.

Arbetet med nulägesbeskrivningen ska utgå från de mänskliga rättigheterna. Arbetet ska även utgå från ett jämställdhetsperspektiv och synliggöra eventuella skillnader för romska kvinnor och män, flickor och pojkar.

Nulägesbeskrivningen ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 oktober 2018.  

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med samverkande myndigheter och romska sakkunniga kommit överens om att nulägesbeskrivningen ska baseras på enkäter som skickas ut till utvecklingskommunerna och de tidigare pilotkommunerna samt att intervjuer med romer görs i ett urval av dessa kommuner. Intervjuer med romer kommer att genomföras i Gävle, Borås, Göteborg, Linköping och Helsingborg. Arbetsgruppen har bland annat utgått från följande kriterier vid urval av dessa kommuner:

- En spridning på pilot- och utvecklingskommuner

- Samtliga fem romska grupper ska i den mån det är möjligt vara representerade

- Olika kommuntyper och geografisk spridning

Länsstyrelsen i Stockholms roll i sammanhanget:


Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för att sammankalla och hålla i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän som håller i nulägesbeskrivningen i varje myndighet och romska sakkunniga samt sammanställa en sammanfattande rapport utifrån varje myndighets underlagsrapport.  

Länk till regeringsuppdraget:

Uppföljning av tidigare nulägesbeskrivning:

Länsstyrelsen i Stockholm redovisade i december 2014 den första nulägesbeskrivningen. Den bekräftar bilden av förekomsten av diskriminerande strukturer, fördomar och förutfattade meningar om romer som grupp och förekomst av antiziganism inom samtliga områden som omfattas av studien. Att nå målet med regeringens strategi för romsk inkludering handlar till stora delar om att nå målen med icke-diskriminering i samhället. Länsstyrelsen anser att det finns en risk att ansvaret för den romska inkluderingen läggs på romerna själva.

Läs rapporten i sin helhet här (pdf-fil, 2,2 MB).

 
Underlagsrapporterna till den tidigare nulägesbeskrivningen kan man läsa här:

 

 

Sidan uppdaterad 2019-08-05