Artiklar

Verksamhet i Europa för romsk inkludering

En stor del av Europas romer, vilkas antal uppskattas till 10–12 miljoner, drabbas av fördomar, intolerans, diskriminering och social exkludering i det dagliga livet. De är marginaliserade och lever under synnerligen dåliga socioekonomiska förhållanden.

Detta kan inte accepteras i EU i början av det tjugoförsta århundradet. EU:s Europa 2020-strategi för en ny väg mot tillväxt – smart och hållbar tillväxt för alla – lämnar inget utrymme för en långvarig ekonomisk och social marginalisering av denna Europas största minoritet.

Det krävs resoluta åtgärder, i en aktiv dialog med romerna, på både nationell nivå och EU-nivå. Det främsta ansvaret för dessa åtgärder ligger hos de offentliga myndigheterna. Arbetet innebär dock en utmaning med tanke på att den sociala och ekonomiska integreringen av romerna är en ömsesidig process som förutsätter en attitydförändring både hos majoritetsbefolkningarna och medlemmarna av de romska befolkningsgrupperna.

Termen romer används, liksom i andra politiska dokument från Europaparlamentet och Europeiska rådet, som ett paraplybegrepp som inbegriper folkgrupper med mer eller mindre liknande kulturella kännetecken, såsom sinterna, resandefolk, Travellers, kalé, gens du voyage, oavsett om de är bofasta eller inte. Ca 80 % av romerna uppskattas vara bofasta.

Ladda hem och läs hela dokumentet En EU-ram för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020.

Sidan uppdaterad 2019-08-05